Foto: NTB Scanpix
Forskningsprosjekt

Hybrid paths to resistance in the Muslim world: Iraq, Lebanon, Libya and Mali (HYRES)

2017 - 2020 (Avsluttet)

HYRES studerer samhandlingen mellom islamistgrupper og staten i Irak, Libanon, Libya og Mali, og spør: Hvorfor velger noen islamistgrupper å drive sin politiske og religiøse kamp innad i staten, mens andre islamist-grupper ønsker å etablere alternative politiske enheter, for eksempel å gjenopprette det islamske kalifatet?

Bruken av vold ser ut til å være uavhengig av hvorvidt grupper har et statsorientert eller et transnasjonalt fokus. Det finnes dermed fire ulike veier til motstand for islamistgrupper: statsorientert og ikke-voldelig; statsorientert og voldelig; transnasjonalt orientert og ikke-voldelig; transnasjonalt orientert og voldelig. 

Spesifikt vil forskningen i dette prosjektet se på hvordan motstand varierer avhengig av lokale, interne og internasjonale kontekster. Dette er viktig da den eksisterende litteraturen på islamistiske bevegelser ikke gir gode svar. Den fokuserer enten for mye på strukturelle forklaringsvariabler, som salafisme og islamsk teologi; eller på innenrikspolitiske variabler som til hvilken grad ulike grupper inkluderes eller ekskluderes av staten. 

Prosjektet utforsker tre mulige forklaringer: 1) Rivalisering mellom konkurrerende islamistgrupper, som driver frem mer radikal retorikk. 2) samhandlingen mellom ulike islamistgrupper og statens maktapparat. 3) Import av transnasjonale slagord som finner gjenklang i lokale stridsspørsmål. HYRES benytter en systematisk, komparativ analyse og utvikler et generelt konseptuelt rammeverk, som bygger på den nyeste utviklingen i contentious politics litteraturen. Vi vil identifisere og granske variasjon mellom våre case og bidra til den generelle litteraturen om sosiale bevegelser i ikke-demokratiske og semi-demokratiske land.

Tine Gade er vitenskapelig koordinator for prosjektet, og Morten Bøås er prosjektleder.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet FRIPRO.