Bildet viser flagg i NATO Foto: UD/Creative Commons/CC BY-ND 2.0
Forskningsprosjekt

Norges sikkerhetspolitiske rammer i en ny tid

2018 - 2021 (Avsluttet) Prosjektnummer: 22050-1

Dette prosjektet vil se nærmere på Norges nærmeste allierte og partnere i en ny og mer usikker sikkerhetspolitisk verden.

Usikkerhet er ofte ordet som brukes for å beskrive dagens sikkerhetspolitiske bilde. En rekke nye sikkerhetspolitiske utfordringer og trusler har vokst fram over de siste årene, noe som har medført mer usikkerhet internasjonalt. Samtidig, og kanskje mest spesielt, er det usikkerhet knyttet til våre nærmeste allierte og partnere.

Det er fortsatt uklart hvor Trump-administrasjonen vil ta USA, og hva slags rolle den ser for seg at USA skal ta i verden. I tillegg er det usikkerhet knyttet til EU og Europas utvikling. Dette skyldes dels Brexit, dels etterdønninger etter finanskrisen, migrasjonskrisen og generell politisk misnøye med EU.

Et opplyst offentlig ordskifte og en bred debatt er særs viktig i en slik omskiftning. Formålet med prosjektet er å bidra til en bred offentlig debatt, med forskningsbasert kunnskap til å belyse, diskutere og fremheve problemstillinger av sikkerhetspolitisk betydning for Norge. Fokuset er primært på Norges allierte og nære partnere.

Prosjektet tar sikte på å arrangere en rekke offentlige seminarer over de neste tre årene, der norske og internasjonale eksperter vil diskutere de aktuelle utfordringene. I tillegg vil det bli utgitt flere policy briefs og akademiske artikler tilknyttet prosjektet.

Tidligere arrangementer fra prosjektet:

Hvilke utfordringer står NATO overfor?Er Russland på kollisjonskurs med Vesten?Brexit og fremtiden til europeisk og norsk sikkerhetProgram

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet.