Forskningsprosjekt

Poverty, prices and international inequality

2005 - 2008 (Avsluttet) Prosjektnummer: 174570

Prosjektet undersøker metodene som brukes ved måling av fattigdom og sammenlikning av realinntekt i ulike land, spesielt metoder for å ta hensyn til ulike prisnivåer.

Det eksisterer for tiden høy grad av diskrepans mellom tallene for økonomisk vekst i fattige land på den ene siden og statistikk for global fattigdom på den andre. Enten er vekstfigurene for optimistiske, eller så er tallene på fattigdom for pessimistiske. Det er sannsynlig at en av hovedgrunnene til dette avviket er knyttet til metodene som brukes for å justere for forskjeller i kjøpekraft mellom land; såkalte Purchasing Power Parity (PPP) data som tar høyde for ulike prisnivåer og dermed gjør realinntekt og fattigdomsdata internasjonalt sammenlignbare. Metodene for PPP er diskutable, og senere forskning antyder at vekst i fattige land kan være overvurdert. Prosjektet vil derfor studere prisstrukturene i fattige land, hva som forklarer dem, hvorledes de påvirkes av utvikling og globalisering, og på hvilken måte de påvirker målingen av fattigdom.

Detaljert prosjektbeskrivelse (kun engelsk)
 

Finansieringskilde

Norges forskningsråd

Program

POVPEACE