Forskningsprosjekt

Russia's strategic approaches to Europe: Addressing the puzzle through policy relevant research (StratApproach)

2018 - 2020 (Pågående)

Hvordan er Russlands strategiske tilnærming til Europa formet av landets tolkning av vestlige intensjoner og handlinger? Og hvilke konsekvenser har denne tilnærmingen for Norge?

I en stadig mer uforutsigbar verden fortsetter Russland å være en nøkkelaktør i nesten alle viktige internasjonale prosesser, inkludert Nord-Korea, Iran, Syria og ikke minst for europeisk og norsk sikkerhet. Etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, har forholdet mellom Europa og Russland vært på sitt mest spente siden slutten av den kalde krigen.

Hvordan oppfattes denne situasjonen på begge sider? I dette prosjektet prøver vi å svare på det, og er spesielt interesserte i de eskalerende effektene som kan oppstå mellom partene som har sine egne tolkninger av andres fiendtlige intensjoner - og samtidig oppfatter sine egne intensjoner som transparente og gode. Denne situasjonen krever nye tenkemåter, intellektuelle muskler og politisk relevant forskning.

Prosjektet er utformet for å skape betydelige synergier gjennom å jobbe med, bygge på og gi innsikt fra relevante faglige forskningsprosjekter på NUPI. Det vil utvikle og støtte studiet av Russland som en faktor og aktør i Norges strategiske setting, og generere oppdatert og relevant kunnskap for nasjonale, regionale og transatlantiske politiske miljøer. Norsk forskning på russiske strategiske utsikter er kategorisert og mangler den bredere, tverrfaglige oversikten dette prosjektet tilbyr.

StratApproach vil styrke norsk forskning om de strategiske aspektene ved russisk politikk og sette forholdene mellom Norge og Russland i en bredere strategisk sammenheng. Vi mener at prosjektet vil kunne levere solide, forskningsbaserte innspill til nasjonale og internasjonale politikkmiljøer – og presentere en norsk tolkning av situasjonen. Norge har lang erfaring med å håndtere Russlands-relaterte risikoer uten å svekke den nasjonale sikkerheten. Denne kunnskapen kan bli brukt som et viktig nasjonalt bidrag til prosessen med å formulere en ‘smartere’ fellespolitisk plattform om Russland i NATO.
Resultatene fra prosjektet vil årlig bli publisert som co-finansierte faglige artikler/kapitler, tre policy briefs og et seminar i Forsvarsdepartementet, samt ett rundebord på NUPI for å fasilitere synergiene mellom akademisk forskning og politikk som prosjektet forutsetter. Prosjektet vil gjøre det mulig for forskere på Russland og europeisk sikkerhet å sette sin faglige aktivitet i et politisk relevant perspektiv, og produsere et sett med analysearbeid i direkte sammenheng med Forsvarsdepartementets årlige spesifikke kriterier på Russland. Analysearbeidet for 2018 vil bestå av:

1.    En datadrevet utforskning av Russlands forståelses av de viktigste sikkerhetsaktørene i Europa
2.    En studie av hvordan den nyere norske forsvarspolitikken påvirker formulering av Russlands politikk overfor Norge
3.    En studie av horisontal påvirkning i NATO og dennes potensielle innvirkning på relasjoner mellom Norge og Russland

For NUPI sin del vil dette prosjektet bygge opp under vår strategiske, langsiktige satsing på forskning om russisk utenriks – og sikkerhetspolitikk.

Program

The Norwegian Ministry of Defence's program for financing research on security and defence policy