Forskningsprosjekt

Sustainability and Petroleum Extraction: Corporate and Community Perspectives in Northern Norway and the Russian Arctic (CSROil)

2012 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: 220912/H30

Prosjektet skal identifisere og forene ulike oppfatning og praksiser innenfor bærekraftig utvikling i Nord-Norge og Arktiske Russland.

Mange aktører som er involvert i petroleumsutvinning legger vekt på bærekraftighet – både for miljøforhold og sosiale forhold.  Likevel mangler det en felles oppfatning hva bærekraftighet er i mange virksomheter, lokalsamfunnssektoren, NGO-er og i akademia.

Dette prosjektet søker å identifisere og utjevne forskjeller i oppfatninger og praksiser rundt bærekraftighet i Nord-Norge og den arktiske delen av Russland. Formålet med dette er å skape et grunnlag for dialog på tvers av grenser og samarbeid mellom aktører med kobling til petroleumsutvinning. Ny kunnskap genereres gjennom analyser av originale case-studier i Norge og Russland.

Hypotesen er: Når oljeselskaper og lokalbefolkning/lokale myndigheter forhandler frem avtaler om fordeling av fordeler knyttet til petroleumsutvinning, kan utfallet ekskludere elementer av sosial og miljømessid bærekraftighet som akademia og NGO-er ofte argumenterer for. Å teste denne hypotesen vil gi en indikasjon på hvordan Norge kan forbedre egen praksis, og hvordan nåværende praksiser kan benyttes på bærekraftighets- og ressursrelatert samarbeid med Russland.

Dataene kommer fra kvantitativ lokal verdikjedeanalyse og kvalitative intervjuer, som utforsker synspuntker, interesser og økonomiske realiteter i virksomheter, akademia, NGOer og fire ulike lokalsamfunnssektorer: urbefolkning, ikke-urbefolkning, lokale myndigheter og lokalt næringsliv.

Finansieringskilde

Norges forskningsråd (NFR)

Program

NORRUSS