Forskningsprosjekt

United Nations peace operations review (UNPOR )

2014 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: QZA-14/0474

I oktober 2014 utpekte FNs generalsekretær et høynivåpanel som skal legge frem en rapport om FNs fredsoperasjoner, både de militære og politiske.

UNPOR-prosjektet har til hensikt å støtte høynivåpanelet i sitt arbeid med å evaluere utviklingen i fredsbevarende operasjoner.

Prosjektet skal utarbeide og innhente anbefalninger fra ulike ståsteder og bistå med det empiriske grunnlaget som beslutninger kan tas på. NUPIs forskere har forberedt regionale konsultasjoner og temastiske arbeidsseminar, og sørget for forksningsbaserte innspill til panelet.

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Program

Seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika