Forskningssenter

NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet

Globale endringer som følge av den teknologiske utviklingen skjer raskt og det er viktig med kunnskap for å forstå hva disse endringene innebærer for verden. Derfor har vi et forskningsmiljø på NUPI som setter søkelys på disse endringene. Kort sagt ser vi på hvordan digital teknologi påvirker dynamikkene i det internasjonale systemet, påvirker interesser og verdier, hvordan makt forflytter seg, og hvordan demokratier og interesser er i endring som følge av dette.

På NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet jobber vi med forskningsprosjekter knyttet til politiske og samfunnsmessige aspekter ved det digitale rom.  De ulike forskningsprosjektene handler på den ene siden om globale utfordringer når det gjelder styring av det digitale rom, makt og avhengighet, digital krigføring og bruk av digital teknologi til påvirkning . På den andre siden ser vi på – og bidrar til, digital kapasitetsbygging i utviklingsland, oppfyllelse av bærekrafts-målene, bruk av ny teknologi i fredsbevarende operasjoner og humanitær bistand, samt internasjonalt samarbeid mellom stater og private aktører.

Utviklingen i det digitale rom har endret det internasjonale systemet på måter og i en hastighet vi aldri før har sett maken til. Internett er en vital del av vår infrastruktur i alt vi driver med og derfor er kunnskap på strategisk viktige områder som digitalisering en nødvendighet for å evne å bygge solide fundamenter til å fatte beslutninger på.

Digitalisering påvirker samfunn på nye og fundamentale måter. Den endrer måten individer og selskaper kommuniserer og samhandler med hverandre på. Teknologien legger føringer for forholdet mellom offentlig og privat virksomhet, og påvirker og forhold mellom stater, konflikter, demokratiske prosesser, flyktningstrømmer og humanitær innsats. Den fjerde industrielle revolusjon er i full gang – bedrifter, sivilsamfunn, stater og internasjonale organisasjoner samler inn og analyserer stordata med kunstig intelligens i akselererende tempo.
Våre samfunn er vant til endringer, men endringene skjer nå raskere og av en helt annen karakter enn vi har sett tidligere. Hva slags implikasjoner får dette? Konsekvensene kan være store for alt fra samfunnets bærebjelker som samfunnskontrakten med konsekvenser som økt utenforskap, til institusjoner som strever med å opprettholde sin integritet og tillit. Informasjonskampanjer, påvirkning av systemer igjennom cyberoperasjoner og påvirkningsoperasjoner er eksempler på midler som blir brukt for å destabilisere stater og for å gi strategiske gevinster for aktører.

Mye litteratur, både akademisk, i policypapirer og i samfunnsdebatten ellers peker på de positive effektene av digitaliseringen. Dette er viktige funn, men det er samtidig viktig å se på hvordan den raske utviklingen innebærer at teknologi blir tatt i bruk før regulerende mekanismer blir utviklet. Den teknologiske utviklingen går raskt, mens det tar tid å utvikle kunnskap om bruk og regulering.

Den økte avhengigheten av det digitale rom skaper nye og flere muligheter for kriminelle, og åpner for nye sårbarheter. En økt forståelse av denne problematikken er et nøkkelområde i vår forskning, og vi har flere prosjekter som bidrar eller har bidratt til dette.

For øyeblikket er vi involvert i disse forskningsprosjektene:

GAIA trekker koblinger mellom digitale verdikjeder, nasjonal autonomi og internasjonal politikk. Prosjektet ser på hvordan digitalisering har skapt nye og kompliserte avhengigheter med stor betydning for internasjonal politikk. Mer konkret forsker vi på hvordan økt bruk av skytjenester skaper nye sårbarheter nasjonalt, hvordan internettinfrastruktur blir en del av geopolitisk maktkamp, og hvordan private markeder og selskaper påvirker internasjonal stabilitet og sikkerhet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets IKTPLUSS-program og er et samarbeidsprosjekt mellom SIMULA og NUPI, samt en rekke andre internasjonale universiteter og institutter.

Cybersecurity and Developing Countries og Cybersecurity Capacity Centre for South Africa (C3SA) kartlegger, vurderer og anbefaler vi tiltak for styrking av cyberkapasiteter i utviklingsland. Fokuset er å hjelpe landene til å utvikle nasjonale strategier, rettsvesen, og utdanningsmuligheter og programmer, for å forebygge sårbarheter og realisere potensialet til den teknologiske utviklingen.

Cyber Hunt er et forskningsprosjekt som undersøker og utvikler automatisert teknologi for å håndtere cybertrusler, basert på AI og semantisk modellering. På denne måten skal en forutsi og oppdage sofistikerte angrep. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere universiteter, bedrifter, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet – og NATOs Cybersenter.

Market for Anarchy ser på ulike saksfelt - fra voldelig konflikt via cyber sikkerhet til klima og finans - og undersøker hvilke aktører som gir råd om risiko, deres innflytelse på staters adferd, og hvorvidt det er systematiske mønstre i hva slags type risiko som fremheves.

Vitenskap, teknologi og fremtidens krigføring.  

Tidligere forskningsprosjekter:

Digitale Trusler og Demokrati undersøkte nye trusler mot demokratiske prosesser, og ulike måter å møte disse på. 

Digitale Sabotasjeangrep mot Norsk Petroleumssektor så nærmere på de digitale truslene mot norsk petroleumssektor, og hvordan disse håndteres. 

Kritisk Digital Infrastruktur bygget videre på dette og så nærmere på hvordan ulike land løser utfordringene rundt privateid kritisk infrastruktur.

Upholding the NATO Cyber Pledge undersøkte om og hvordan avskrekking fungerer i det digitale rom.

Cybersecurity and Developing Countries siktet mot å kartlegge og vurdere cyberkapabiliteter i utviklingsland. Fokuset for denne studien var muligheten donorland har for å bidra i arbeidet med å utvikle slike kapabiliteter, samt risikoene og mulighetene cybersikkerhet i utviklingsland skaper globalt. Les gjerne artikkelen The Cyber Frontier and Digital Pitfalls in the Global South som springer ut av dette prosjektet.

Vi arbeider også med hvordan disse utfordringene håndteres i internasjonale fora, med et spesielt fokus på samarbeidet mellom offentlig og privat sektor. Via vårt nasjonale og internasjonale nettverk arbeider vi med en rekke partnere innen myndigheter, militært personell, internasjonale organisasjoner, akademia og privat sektor. NUPI arrangerer flere seminarer for å øke bevisstheten og kunnskapen om samfunnsmessige konsekvenser ved digitalisering og cybersikkerhet i offentligheten, både i Norge og internasjonalt.

Niels Nagelhus Schia,  Karsten Friis, Lars Gjesvik, Johann Ole Willers, Erik Reichborn-Kjennerud, Claudia AanonsenErik Kursetgjerde, Eskil Jakobsen og Lea Bjørgul er tilknyttet dette forskningssenteret.

Gjennom omfattende nettverk på feltet, nasjonalt og internasjonalt, samarbeider vi med en rekke partnere globalt, som Global Forum of Cyber Expertise og Global Cyber Security Capacity Centre ved Universitetet i Oxford, så vel som styresmakter, militæret, internasjonale organisasjoner og privat sektor. NUPI er medlem av Cybil portal, som jobber med cyber-kapasitet, og organiserer flere arrangementer for å spre kunnskap om cybersikkerhet og utfordringer knyttet til temaet, både i norsk kontekst og internasjonalt.

Nyheter

Publikasjoner

Prosjekter