Prestigous award to Julie Wilhelmsen

Published: 14 Sep 2020

Wilhelmsen is awarded the ‘Skjerveheimprisen’ for her important work on Russia and the foreign policy debate in Norway.

The award committee writes that Julie Wilhelmsen is one of the most capable and courageous voices in the foreign policy debate, especially when it comes to Norway’s relationship with Russia.

Read the rest of the statement below (in Norwegian).

We are proud of our highly skilled colleague and the important work that she is doing in this field. Congratulations!  

Julie Wilhelmsen er ei av dei dyktigaste og modigaste stemmene i den utanrikspolitiske debatten, særleg når det gjeld vårt forhold til Russland. I lang tid har ho arbeida iherdig for å skapa forståing og nyansera fiendebilete av vår stormaktsnabo i aust. Dette har tidvis vore upopulært i politiske krinsar, men det har bidrege til å stimulera den elles ganske neddyssa debatten rundt norsk tryggingspolitikk. Wilhelmsen si deltaking i offentlegheita byggjer på forsking på toppnivå, noko som gir tyngde og presisjon. Hennar evne til å opna opp viktige samtalar og problematisera premiss har ein klar skjervheimsk kvalitet over seg, og er av ein karakter som komiteen gjerne skulle sett endå meir av i norsk offentlegheit. 

Prisen vert tildelt nokon som har markert seg med sterkt samfunnsengasjement «i Skjervheim si ånd». Det kan vera gjennom bidrag til den offentlege debatten, eller gjennom ulike lokale og ubyråkratiske tiltak i det sivile samfunnet, utanfor dei store sentralt drivne offentlege systema.