NUPI Policy Brief

Forebygging av krig og konflikt i cyberdomenet

Published: 12 Apr 2019
Summary:

(Available in Norwegian only): Cyberdomenet representerer kanskje en av vår tids største trusler mot internasjonal fred og sikkerhet men er viet lite oppmerksomhet hva gjelder forebyg- ging av krig og konflikt. Det er behov for internasjon- ale forpliktende kjøreregler som hever blikket over IKT-forvaltning, digitalisering og cybersikkerhetstil- tak og fokuserer på fredelige relasjoner mellom sta- ter i cyberdomenet. Skal en slik diskusjon ha effekt må den tas i FNs Sikkerhetsråd.