Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 2 2010

Les artikkelen

Oppgaver

 1. I hvilken retning har utviklingen gått de siste tiårene når det gjelder forholdet mellom militære og sivile drepte i alvorlige væpnete konflikter?
 2. Hva menes med «statsfrie rom»?
 3. Hva menes med en lavintensitetskonflikt?
 4. Gjør greie for to hovedformer for krig? Hvilken av de to formene dominerer dagens konfliktbilde?
 5. Hva er forskjellen mellom ensidig vold og vilkårlig vold?
 6. Hva er forskjellen mellom en flyktning og en internflyktning?
 7. Hvilke former for væpnete konflikter har dagens regelverk problemer med å fange opp?
 8. Gjør greie for hva som kjennetegner asymmetrisk krigføring.
 9. Gjør greie for hvordan krig har endret karakter de siste par tiårene.
 10. Hva vil det si at irregulær framferd er blitt mer vanlig i alvorlige væpnete konflikter?
 11. Gjør kort greie for hvor vi finner de fleste av dagens alvorlige væpnete konflikter.
 12. Diskuter hva som kan ligge til grunn for de litt forskjellige tallene for alvorlige væpnete konflikter som SIPRI og hiik.de opererer med for 2008.
 13. Diskuter hva som kan menes med at væpnete konflikter i dag kan være vel så mye en utfordring for politi som for militære.
 14. Drøft påstanden: «En norsk soldat i Afghanistan deltar i krig.»
 15. Hva gjør du? Du er ansvarlig i et ISAF-operasjonsrom i Afghanistan. Tidlig en morgen får du beskjed om at en tankbil er kapret av Taliban-styrker. Etter et par timer får du en oppringning fra en afghansk informant om hvor tankbilen er å finne og at mange mennesker oppholder seg ved den. Ingen egne styrker er i nærheten. Skal du be om angrep av jagerfly? Hvilke betraktninger bør du gjøre deg før du eventuelt ber om slikt?
 16. Hva gjør du? Du er lokal kommandant i en utenlandsoperasjon. En ettermiddag får du tre telefoner fra forskjellige kilder som alle forteller at en toppleder for en terrororganisasjon befinner seg i sin brors hus. En slik mulighet vil du sannsynligvis måtte vente lenge på at skal komme igjen. Samtidig vet du at broren har stor familie; huset ligger dessuten like ved en markedsplass. Skal du bestille et droneangrep (fjernstyrt fly) for å likvidere terrorlederen, eller be dine styrker om å gå inn og arrestere ham?