Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 20 2010

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med en naturkatastrofe?
 2. Hvor i verden finner vi flest og mest stabile målestasjoner?
 3. Hvor mange fiskere mister livet årlig bare på Victoriasjøen i Afrika? 
 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Weather_Info_for_All_Initiative Gjør greie for ulike typer naturkatastrofer.
 5. Hvilke typer naturkatastrofer inntreffer hyppigst?
 6. Hvilket kontinent er verst stilt når det gjelder innsamling og spredning av værdata?
 7. Hvordan viser kartet et gap mellom verdens land når det gjelder værinformasjon?
 8. Hvordan kan bedre værinformasjon og spredning av denne bidra til utvikling?
 9. Hvem rammes oftest og hardest av naturkatastrofer?
 10. Hvorfor vil tidlig varsling om kommende tørke og tidlig hjelp være uvurderlig viktig for berørte bønder og nomader?
 11. Hva er årsakene til at antallet naturkatastrofer er blitt firedoblet siden 1970?
 12. Hvor store utslipp av verdens klimagasser – målt i prosent av de samlede – står de 50 minst utviklete landene for?
 13. Gjør greie for to hovedstrategier i arbeidet med å beskytte seg mot klimarelaterte naturkatastrofer.
 14. Hvordan og hvorfor mennesker har bygd ned naturens egne forsvarsverk, som tidligere har gitt mennesker mer vern mot naturkreftenes herjinger.
 15. Diskuter hvorfor det er viktig å dele informasjon, vitenskap, varsling og beredskapsarbeid med klimautsatte land og befolkninger. Hvem kan slik deling være til fordel for?
 16. Diskuter hvorfor virkningene av jordskjelv gjerne er langt verre i Pakistan enn i Japan.
 17. Diskuter hvordan verdenssamfunnet skal få til reduksjoner i utslippet av klimagasser når det globale nord – den største utslipperen både i dag og historisk – blir sist og minst rammet?
 18. Gjør greie for hvordan og hvorfor den norske regjeringen har lagt om strategien før klimatoppmøtet i Mexico i desember 2010.