Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 18 2010

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva forstår du med grunnutdanning?
 2. Hva menes med urbanisering?
 3. Hva sier artikkel 26 i Menneskerettighetserklæringen?
 4. Hvem utgjør i stor grad overklassen i Brasil?
 5. Hva er en favela?
 6. Hvorfor føler fattige brasilianere seg ofte fremmedgjort fra medier og egen kultur?
 7. Gjør greie for voldssituasjonen i Brasil.
 8. Hva forstår du med at OD 2010 handler om å «gi ungdom en plass og en stemme i egen by»?
 9. Hvordan ligger Brasil an til å nå FNs utdanningsmål Grunnutdanning for alle innen 2015?
 10. Hvordan øker utdanning valgmulighetene for den enkelte?
 11. Gjør greie for befolkningsutviklingen i Norge og Brasil i perioden 1970–2008. Bruk medier.
 12. Gjør greie for sammenhengen mellom sosiale urettferdighet, fattigdom og ukontrollert urbanisering i Brasil.
 13. Diskuter hvordan utdanning – lese-, skrive- og regnekyndighet – er en fordel både for enkeltindivid og samfunn.
 14. Diskuter hvordan de årlige OD-aksjonene og internasjonale ukene bidrar til det norske samfunnet.
 15. Diskuter grunner til at ungdommer i Brasil prioriterer inntekter nå framfor utdanning.
 16. Diskuter hvordan dere forstår OD2010s delmål om å «fokusere på sammenhengen mellom utdanning og helse».
 17. Du er 17 år gammel og flyttet for fem år siden fra landsbygda inn til storbyen Sao Paolo. Skriv et blogginnlegg på ca. 1 A4-side der du forteller om det nye livet i storbyen.
 18. Diskuter hvilket forhold dere mener det er mellom verdighet og utdanning i et moderne samfunn.
 19. Hva ble utfallet av det brasilianske president-valget i 2010? Diskuter hvilke mulige konsekvenser det kan få for utdanningssituasjonen i landet.