Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 10 2011

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 10 2011

Diasporaer i Norge

Verden over går innenriks- og utenrikspolitikk mer over i hverandre. Vi ser det når eksilgrupper – noen ganger omtalt som diasporaer – prøver å påvirke opinion og myndigheter...

Oppgaver

 1. Hvordan kan en diaspora defineres – både snevert og bredt?
 2. Gjør greie for tilfeller der diasporagrupper i Norge har prøvd å påvirke norsk politikk. Enn i andre land?
 3. Hvilke typer diasporaer finner vi?
 4. Hvilke forvandlinger har Norge gjennomgått den siste femti årene når det gjelder sammensetningen av befolkningen?
 5. Sammenlikne periodene 1860–1910 og 1960–2010 i norsk historie med hensyn til migrasjon og befolkningssammensetning.
 6. Drøft påstanden: «Norske pensjonister som bor i Spania, må lære seg spansk».
 7. Hvordan kan enkeltdiasporaers betydning i Norge måles?
 8. Finn eksempler på diasporaer som har prøvd å sette sitt land på den norske politiske dagsorden.
 9. Gjør greie for hvorfor mennesker søker opphold i andre land. Les også tidligere artikkel om migrasjon.
 10. Diskuter grunner til at noen diasporagrupper i Norge søker eller har mer politisk innflytelse enn andre.
 11. Diskuter hva det konkret vil si at diasporaer «… tar med seg sine kunnskaper, holdninger oppfatninger, erfaringer, normer og verdier, men også sine problemer, fordommer og konflikter, og slår seg ned på et annet sted».
 12. Diskuter hvordan en diasporas menneskerettighet religionsfrihet kan komme i konflikt med idealer i Norge om likestilling mellom kvinner og menn.
 13. Diskuter hvordan diasporaer kan være en ressurs både for sender- og mottakerland – for opprinnelsesland så vel som for vertsland.
 14. Hva svarer du på dette spørsmålet? Når blir en innvandrer norsk? «Er man innvandrer når man er født på Hamar sykehus og har bodd hele sitt liv ved bredden av Mjøsa, har brun hud, snakker hedmarksdialekt som ville fått Alf Prøysen til å nikke hjertelig gjenkjennende, og har vært på fire feriebesøk i Pakistan?» Loveleen Kumar,Mulighetenes barn (1997)