Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 19 2011

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hvilke to sentrale delmål har opprørerne i den arabiske våren?
 2. Hva skjer med statslederne?
 3. Har president Saleh i Jemen etterlevd sin lovnad om å gi fra seg makten?
 4. Er oberst Gadaffi funnet?
 5. Er Assad fremdeles president? Bruk medier.
 6. Hvilket av landene har knapt hatt opprør i 2011: Tunisia, Libya, Bahrain, Egypt, Saudi-Arabia?
 7. Hvordan er spørsmålet om frihet og verdighet eller demokrati og velferd «to sider av samme sak»?
 8. Synes alle de som deltar i den arabiske våren, like samstemte om et ønske om å kvitte seg helt med sine gamle regimer?
 9. Diskuter påstanden «Skal en revolusjon lykkes, må alle som har arbeidet for det gamle regimet, bort fra statsmakten».
 10. Hvilke skillelinjer − varierende fra land til land − går mellom opprørerne?
 11. Drøft hvorfor det kan være vanskeligere å vinne freden enn å velte et regime?
 12. Historien har mange eksempler på revolusjoner som «har spist sine egne». Nevn noen.
 13. Gjør greie for ulike regimetyper som forfatteren skiller mellom. Hvilken sosial basis har de forskjellige? Hvilken regimetype fant vi før den arabiske våren i Egypt, Libya og Bahrain? Drøft hvordan regimetype kan påvirke sjansen for å velte et statsstyre.
 14. Gi konkrete eksempler på hvordan mobiltelefoner og sosiale medier har vært viktige for «den arabiske våren». Bruk medier.
 15. Gjør greie for hva forfatteren kan mene med at den arabiske våren gikk «inn i en tung periode» etter seirene i Tunisia og Egypt. Bruk også andre medier.
 16. Gjør greie for forhold som er særlig viktige for å kunne stabilisere en revolusjon?
 17. Hvorfor kan det være tvilsomt for arabiske opprørere å lene seg på vestlig militærhjelp til å fjerne et regime?
 18. Hvordan står noen nye styrende i Midtøsten bedre rustet enn andre til å møte framtiden?
 19. Drøft hvordan det etter et regimeskifte ofte kan være en utfordring å bygge bro mellom dem som reiste i eksil og kjempet derfra og dem som ble hjemme og kjempet videre der.