Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 12 2012

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Kva betyr namnet Jugoslavia?
 2. Kva meiner ein med etnisk reinsing?
 3. Betyr bosniar og bosnjak det same?
 4. Gi eksempel på ekteskap av blanda herkomst i Bosnia.
 5. Kva for ei rolle spelar Høgrepresentanten?
 6. Korleis var den andre verdskrigen ein kamp på to frontar for mange i Jugoslavia?
 7. Kva held artikkelen fram som ein viktig føresetnad for oppløysinga av Jugoslavia?
 8. Gjør greie for den prosentvise fordelinga mellom det tre etniske hovudgruppene i Bosnia.
 9. Gjør greie for den store forskjellen mellom dei to karta frå 1991 og 2006. Kva for ein prosess har funne stad mellom det to åra?
 10. Korfor ligg det ekstra mye sprengstoff i det når politikarar på Balkan tar til med å framheve og spele på etnisk og religiøs identitet?
 11. Gjør greie for faktorar som kan sameine bosniarane.
 12. Kva var det viktigaste resultatet av Dayton-avtala?
 13. Diskuter kor riktig det var av NATO å gripe inn i krigen i Bosnia i 1995? Bruk også andre media.
 14. Drøft påstanden «Bosnia går ei lys framtid i møte.»
 15. Drøft kva for ei rolle Den europeiske union (EU) kan spele for landa på Balkan, især for Bosnia.
 16. Diskuter kor klok oppbygginga av den bosniske staten er.
 17. Drøft påstanden: «Nær 20 år etter borgarkrigen i Bosnia bør alle som er sikta for krigsbrotsverk, sleppe fri.»