Arbeidsoppgaver og lenkeforslag HHD nr. 17 2013

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva er skifer?
 2. Hva menes med LNG?
 3. Hva menes med fracking?
 4. Hva menes med gasshydgrater?
 5. Hva er forskjellen mellom konvensjonelle og ukonvensjonelle petroleumsressurser?
 6. Gjør greie for fracking-metoden i utvinning av skifergass og -olje.
 7. Hvorfor er det først i de siste årene det blir utvunnet skifergass og -olje i stor skala?
 8. Gjør greie for usikkerhetsmomenter knyttet til utvinning av skifergass og -olje.
 9. Hvordan kan energiuavhengighet for USA påvirke landets rolle i Midtøsten?
 10. Hvilke andre land enn USA har forekomster av skifergass og -olje, og hvordan kan det potensielt påvirke deres relasjoner med omverdenen?
 11. Hvordan påvirker skifergassen internasjonal handel?
 12. Hvorfor kan skiferolje bli viktigere enn skifergass?
 13. Hvilke miljøproblemer er det bekymring for at fracking kan føre til eller forsterke?
 14. Hvilken gruppe av land vil ha størst økning i etterspørselen etter energi i de par nærmeste tiårene?
 15. Hvordan vil det relative forholdet mellom fornybare og ikke-fornybare energibærere sannsynligvis være i 2030?
 16. Hvordan vil skifergass kunne påvirke drivhuseffekten?
 17. Du er leder for et stort oljeselskap som driver med konvensjonell oljeutvinning, men ønsker å utvide virksomheten. Investerer dere i skiferolje eller fornybar energi? Begrunn svaret.
 18. Diskuter påstanden: «Skiferrevolusjonen er en hvilepute for ikke å gjøre noe med det globale klimaendringene.»
 19. Diskuter påstanden: «Skiferrevolusjonen er avgjørende for at også verdens fattige skal få tilfredsstilt sine behov for et bedre liv.»
 20. Diskuter hvor gunstig skiferrevolusjonen er i lys av følgende informasjon fra Det internasjonale energibyrået: «Ikke mer enn en tredel av påviste petroleumsreserver kan utvinnes før 2050 dersom verden skal nå målet om at den globale temperaturøknongen ikke må overstige 2 grader C.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål