Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 20 2014

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Kva for ein type menneskerett er utdanning? (jf. dei to sentrale menneskerettskonvensjonane)
 2. Kven er det som endeleg vel kva for eit prosjekt OD skal gå for?
 3. Nemn nokre kriterium som norske bistandsorganisasjonar må oppfylle i sine prosjektsøknader for å bli partnar med Operasjon Dagsverk. Er lista grei, eller finn de noko de vil ha med eller trukke frå?
 4. Kva meiner vi med subsistensjordbruk?
 5. Kva er meint med «fattigdomsfelle»? Kva vil det seie at fattigdomsfella er «feminisert»?
 6. Kva er meint med «sårbarheitsfella»?
 7. Gjer greie for korleis kvinner kan bli hardare ramma enn menn av klimaendringar.
 8. Gjer greie for korleis jenter i Malawi kan bli hindra i å fullføre utdanninga si.
 9. Diskuter kva de meiner om denne formuleringa frå Utviklingsfondet: «Vi meiner at også gutane tener på å leve i eit meir likestilt og rettferdig samfunn.»
 10. Du sit i OD-komiteen på skolen din og har fått fem minuttt av ein skoletime til å gå rundt i klassar for å presentere OD 2014 og motivere medelevar til å delta i internasjonal veke og OD 2013. Lag ei liste med snakkepunkt som du kan bruke som grunnlag for dine fem minutt. Framfør presentasjonen (utan powerpoint).
 11. Diskuter påstanden i artikkelen «Utdanning er avgjerande for å oppnå andre utviklingsmål (enn dei som går på utdanning aleine).»
 12. Lag korte rollespel med scenar som kunne vore henta ut av ein typisk kvardag for ei typisk jente  i Malawi f.eks.:
 13. ung jente som vil fullføre grunnutdanninga si, men mot foreldras råd. Dei seier ho må komme seg i arbeid og føde ungar som andre kvinner.
 14. To 16-åringar som begge går på skole, ønsker å gifte seg. Den unge jenta diskuterer med foreldra sine der iallfall ein av dei er kritisk til ei så tidleg ekteskapsinngåing.
 15. kvinneleg jordbrukar og eineforsørgar diskuterer med den unge, skoleflinke dottera på 13 år om ho skal få halde fram på skolen.
 16. Diskuter grunnar for norske elevar til å halde fram med Operasjon Dagsverk.

Lenkeforslag til denne artikkelen

NRK.no med videoar

Relaterte kompetansemål