Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 11 2014

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Kva meiner vi med handvåpen?
 2. Kva er forskjellen mellom små skytevåpen og lette håndvåpen?
 3. Kor mange menneske blir kvart år – i heile verda – drepe med handvåpen?
 4. Kva meiner vi med ein eksportlisens?
 5. Kva for statar eksporterer og importerer mest handvåpen?
 6. Norge er eit våpentett land – eit land med mange handvåpen. Kordan kan ein forklare at det likevel er få drap i Norge?
 7. Gjør greie for samanhengen mellom drap og tilgjenge på handvåpen.
 8. Gjør greie for kven som er det typiske offeret for bruk av handvåpen.
 9. Kordan varierer bruken av handvåpen mellom regionar?
 10. Kva for andre verknader kan handvåpna ha enn drap?
 11. Gjør greie for kva EUs «Felles posisjon» går ut på.
 12. Drøft påstanden: «Norge er ein fredsnasjon».
 13. Kva slags forhold har Norge til EUs Felles posisjon?
 14. Gjør greie for kva for ei rolle FN og ikkje-stat-lege organisasjonar har hatt i arbeidet med å få i stand ATT-avtala.
 15. Diskuter kor riktig det er av Norge å kompromisse «mellom det å forplikte seg til å arbeide for fred, oppfylle forpliktingane overfor sine allierte og ønsket om industriell utvikling innanlands».
 16. Diskuter kor verdifull ATT-avtala frå 2013 har for å redusere tala på folk som blir drepe med handvåpen.
 17. Gå til ssb.no. Kordan har norsk våpeneksport utvikla seg dei seinare åra?
 18. Du arbeider i Utanriksdepartementet og har fått ei sak på bordet der ein av dei to store i norsk våpenproduksjon søker om å få eksportere ammunisjon til handvåpen. Mottakarland er Ukraina. Kva for vurderingar må du gjøre før du kan konkludere i saka?
 19. Drøft kordan problema med handvåpen også er eit menneskerettsproblem.

Lenker til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål