Arbeidsoppgaver og lenkeforslag HHD nr. 3 2015

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Kva forstår du med assosieringsavtale?
 2. Kva er meint med integrasjon?
 3. Kva er meint med ein separatist?
 4. Kva forstår du med EUs europeiseringsagenda?
 5. Kva land er med i EUs naboskapspolitikk?
 6. Gjør greie for kva Københavnkriteria går ut på. Korfor er dei så viktige for forholdet til partnar- og kandidatland?
 7. Kor samstemte er dagens 28 medlemsland om å utvide EU?
 8. Diskuter kva som er meint med at EU «må differensiere politikken meir»overfor partnarlanda.
 9. Diskuter korleis EUs naboskapspolitikk kan  vere eit «instrument for fred og stabilitet» i Europa.
 10. Diskuter om EU i dei siste par åra har vore det instrumentet for fred og stabilitet overfor Ukraina som dei sjølv gjerne seier.
 11. Diskuter korfor dei sørlege og dei austlege naboskapslanda har ulike utsikter til å komme inn i EU-varmen.
 12. Forfattaren legg eit hovudansvar på Russland for situasjonen i Aust-Ukraina, men meiner også at EU ikkje er heilt utan ansvar. Kva er meint?
 13. Korleis verka den arabiske våren inn på partnarskapspolitikken til EU. Korleis er den arabiske våren blitt ei utfordring også for EU?
 14. Til slutt i ingressen heiter det : «Det var denne dynamikken EU fekk fredsprisen for i 2012.» Diskuter kva de forstår med setninga.
 15. Diskuter kva EUs naboskapspolitikk kan ha for konsekvensar for Norge.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål