Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 15 2016

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva i kinesisk historie henspiller artikkeltittelen på – «Det lange sparket»?
 2. Hvordan er mye av den fotballutviklingen artikkelen beskriver også et eksempel på globalisering?
 3. Gjør greie for på hvilken måte Kina har fått større tyngde i det internasjonale samfunnet enn tidligere.
 4. Hva har den nasjonale kinesiske fotballen lenge vært herjet av? Og hvordan søker kinesiske styresmakter å bringe kinesisk fotball ut av dette uføret?
 5. Ta utgangspunkt i denne setningen fra artikkelen: «Mange kinesere – både regimetro og regimemotstandere – følte seg tråkket på og samlet seg derfor mot kritikken utenfra.» Diskuter hvilke mekanismer det er som kan få et folk til å samle seg i situasjoner som den artikkelen omtaler.
 6. Diskuter hvorfor kinesere i seinere tid har gått så sterkt inn i internasjonal fotball.
 7. Gjør greie for mål og virkemidler i den kinesiske strategien for å få mer makt i fotballverdenen.
 8. Diskuter forskjellen mellom sunn patriotisme og usunn nasjonalisme.
 9. Diskuter hvor gunstig det er med megarike folk til å styre fotballutviklingen, både i Kina og andre steder.
 10. Beskriv Kinas holdning til omverdenen i dag sammenliknet med den som rådet i tiårene rundt år 1800 under Qing-dynastiet. Bruk medier.
 11. Gjør greie for hvordan Kina og Qatar bruker fotball til å fremme henholdsvis omdømme, økonomiske mål og sikkerhetspolitiske mål.
 12. Drøft påstanden «Det er liten forskjell mellom den kinesiske fotballsatsingen og den norske skisatsingen.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål