Arbeidsoppgåver og lenkeforslag til HHD nr. 19 2016

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Kva vil det seie at menneskerettane er universelle?
 2. Kva er den folkerettslege hovudskilnaden mellom Verds-erklæringa og menneskerettskonvensjonane?
 3. Gjør greie for korleis menneskerettar blir til i fasar.
 4. I kor mange av verdas land er situasjonen god med omsyn til pressefridom?
 5. Gjør greie for valsituasjonar der representantar for ein styresmakt står overfor eit dilemma – foran å velje mellom minst to motstridande alternative val.
 6. Korfor er Guantanamo eit menneskerettsleg problem?
 7. Korleis og korfor kjem menneskerettane under press også i vestlege land?
 8. Diskuter påstanden «Ein viktig veg til fred går gjennom å fremme og etterleve menneskerettane.»
 9. Gruppearbeid: Gå saman i smågrupper på to–tre. Kvar gruppe skal kort gjøre greie for menneskerettsarbeidet til ein menneskerettsaktivist. Konsentrer framstillinga om hendingar som har vore avgjørande for menneskerettsarbeidet hans eller hennar og tema for dette arbeidet. Kva har vedkommande måtta "betale" for sitt arbeid? Har han eller ho stått overfor sentrale dilemma i arbeidet? Korleis har det internasjonale samfunnet evt. vore involvert?  Bruk internett til å finne fram til aktivistar (obs: unngå overlapping). Til slutt: Kvar gruppe får 5-7 minutt til å presentere sin aktivist.
 10. Diskuter korfor mange land lettare synest å akseptere brot på menneskerettane i nokre land medan andre kan sleppe unna med mykje av dei same brota.
 11. Diskuter korleis det å bekjempe terror kan stille både styresmakter og enkeltmenneske overfor vanskelege dilemma.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål