Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 6 2017

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med integrasjon?
 2. Hva menes med proteksjonisme?
 3. Hva vil det si når noen frykter en dominoeffekt av britenes beslutning om Brexit?
 4. Hvordan ble Frankrike og Tyskland bundet sammen i årene etter andre verdenskrig? Og hvorfor var det så viktig å binde dem sammen?
 5. Hvordan har EU siden starten blitt mer integrert både i dybde og bredde?
 6. Hvilke indre og ytre utfordringer er det som til sammen utgjør den rekken av kriser som EU nå står overfor?
 7. Gjør greie for hvordan EU befinner seg i en brytningstid og opplever sin kanskje alvorligste tid siden Romatraktaten ble til?
 8. Diskuter hvor sannsynlig det er med en EØS-liknende avtale for Storbritannias framtidige forold til EU
 9. Du er rådgiver i EU-kommisjonen og nå skal det forhandles om betingelsene for britisk uttreden av EU og framtidige betingelser for britisk eksport til EUs indre marked. I de interne diskusjonene er det mange som går for en «hard Brexit». Du er bedt om å komme med et kort notat (halv A4-side) med argumenter for og imot. Om hard Brexit: Bruk også medier.
 10. Hvilke samfunnsspørsmål mener EU-borgere  er de mest sentrale EU sto høsten 2016? Diskuter hvor enige eller uenige dere er i denne listen sett ut fra hva Norge står overfor.
 11. Diskuter påstanden: «I en verden med mange internasjonale og globale problemer trengs et kraftfullt EU.»
 12. Diskuter påstanden «Det er lite klokt å avfeie som populisme den sterke motstanden mot eliter som nå finnes i mange land.

Lenkeforslag til denne artikkelen