Arbeidsoppgåver og lenkeforslag til HHD nr. 8 2017

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

  1. Kva meiner vi med matvaresikkerheit? Kva vil det seie at det er eit samansett omgrep?
  2. Korleis vil du forklare at nær 800 millionar menneske svelt i ei verd med nok mat?
  3. Gjør greie for korfor det finst fleire overvektige enn underernærte menneske i verda.
  4. Ein stor andel av den globale matproduksjonen går til husdyr. Kva for dilemma reiser det?
  5. Gjør greie for globalt matsvinn - storleiken på det og årsaker.
  6. Gjør greie for utfordringar den globale matvaresikkerheita står overfor.
  7. Bruk internett til å gjøre greie for korleis fosfor er i ferd med å bli ein viktig begrensande faktor for den globale produksjonen av mat.
  8. Kva for rolle speler småbønder og kvinner især for den globale produksjonen av mat?
  9. Diskuter forskjellen mellom matvaresuverenitet og matvaresikkerheit.
  10. Drøft påstanden «Eit land med store svoltproblem bør ikkje eksportere matvarer.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål