Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 3 2017

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med imperialisme?
 2. Hvilken sammenheng er det mellom navnene Macartney, May og Ma Kai?
 3. Hva menes med «den åpne dørs politikk»? Bruk også internett.
 4. Hva menes med eksportledet vekst?
 5. Hvordan er maktforholdet mellom Storbritannia og Kina blitt snudd gjennom de siste par-tre tiårene?
 6. Opiumskrigene handlet mye om å forbedre handelsbalansen. Hvordan og for hvem?
 7. Gjør greie for hva «Ett belte, èn vei»-initiativet går ut på.
 8. Gjør greie for likhetspunkter mellom «Ett belte, èn vei»-initiativet og ønsket om å opprette frihandelssonene TPP og TTIP. Bruk også internett.
 9. Gjør kort greie for den globale forskyvningen mot øst og sør i økonomi og maktforhold.
 10. Diskuter i hvilken grad det var hjelp utenfra eller egne krefter som igjen har brakt Kina i fremste rekke blant verdens land.
 11. Diskuter hvilke problemer den formidable kinesiske veksten står overfor.
 12. Diskuter påstanden: «Det er uklokt av land å forby eller legge begrensninger på å eksportere teknologiske fortrinn til andre land».

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål