Tema

Politisk risiko

Risiko er en samlebetegnelse vi bruker for å si noe om sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne hendelsen.

Vår tid kjennetegnes av store politiske og økonomiske geopolitiske maktskifter. Den etablerte internasjonale orden er i endring. Tyngdepunktet er i ferd med å forskyves. Vi vet fra tidligere tider at slike maktskifter kan skape nye samarbeidskonstellasjoner, men også spenninger. Sannsynligheten for konflikt og uro kan øke. Norge er et land med en åpen økonomi, og internasjonale forhold preger vår samfunnsutvikling. Norske myndigheter og foretak har stadig større investeringer i utlandet, norsk demografi endres raskt og samtidig har Norge et stadig mer omfattende utenrikspolitisk engasjement. I takt med økende internasjonalisering blir Norge og det norske samfunn i økende grad også eksponert for geopolitiske endringer, og konsekvensene av ulike internasjonale endringer og hendelser vil kunne være større nå enn før. Det er derfor et stort behov for å styrke forståelsen av politisk og geopolitisk risiko.

Noen tema vi arbeider med er knyttet til:
• Hvordan vi bedre kan forstå risikobildet, ved å styrke forståelsen av sammenhengen mellom internasjonal utvikling og konsekvenser for Norge.
• Hvordan politisk risiko påvirker norsk utenrikspolitikks innhold og organisering.
• Hvordan vi kan redusere risiko i Norge, ved blant annet å forhindre mulige negative konsekvensene av uønskede hendelser.