§ 1. Formål

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har som formål å bidra til økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål ved å drive forskning og utredning og ved å spre informasjon om internasjonale forhold. Instituttet skal selv bygge opp og vedlikeholde kompetanse på områder av sentral betydning for norsk utenrikspolitikk.

Instituttet har en fri og uavhengig stilling i alle faglige spørsmål.

§ 2. Oppgaver

Instituttet skal

 • selv ta initiativ til forskning og utviklingsarbeid innenfor sitt ansvarsområde
 • påta seg oppdrag fra offentlige myndigheter og private og offentlige organisasjoner
 • formidle forskningsresultater og forskningsbasert informasjon både til særskilte brukergrupper og allmennheten
 • gjennom samarbeid med aktuelle brukere bidra til at resultatene blir nyttiggjort i samfunnet
 • gjennom samarbeid med norske og utenlandske forskningsinstitusjoner og fagmiljøer arbeide for et høyt faglig nivå, og medvirke til kompetanseutvikling og rekruttering

Instituttet ledes av et styre og en direktør.

Styret og styrets leder oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Styret har sju medlemmer og fire varamedlemmer. Fem medlemmer med to numeriske varamedlemmer oppnevnes på fritt grunnlag. To medlemmer med to personlige varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra og blant de ansatte. Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for fire år, med adgang til gjenoppnevning en gang.

Ved sammensetning av styret skal det legges vekt på en balanse mellom forskere og brukere med innsikt i instituttets arbeidsområde. Oppnevning skjer i samråd med Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Norges forskningsråd.

To medlemmer med varamedlemmer foreslås av og blant de ansatte ved instituttet. Styret oppnevner selv sin nestleder. De ansattes representanter kan ikke oppnevnes som nestleder. Instituttets direktør deltar i styremøtene uten stemmerett. For øvrig fastsetter styret selv sin dagsorden.

Den daglige ledelse av instituttet ivaretas av en direktør som er ansvarlig overfor styret og er styrets sekretær. Direktøren tilsettes av styret for instituttet. Tilsettingen skjer på åremål for seks år, med adgang til fornyet tilsetting en gang.

§ 4. Styret 

§ 4.1 Styrets ansvar og oppgaver

Styret er NUPIs øverste organ og er ansvarlig for instituttets samlede virksomhet. Styret skal påse at instituttet ledes, organiseres og finansieres på en hensiktsmessig måte i forhold til den målsetting og de oppgaver som er gitt instituttet, jf §§1 og 2, og innenfor de rammer som følger av instituttets status, jf §6.

Styret har følgende hovedoppgaver:

 • trekke opp hovedlinjene for instituttets virksomhet
 • fastsette instituttets formelle organisering
 • tilsette direktør. Øvrige tilsettinger håndteres av direktør og tilsettingsråd, i samsvar med instituttets tilsettingsreglement
 • godkjenne instituttets årsplaner
 • fremme budsjettforslag overfor bevilgende myndigheter
 • fordele midler innenfor retningslinjer fra bevilgende myndigheter
 • ha ansvar for at det er etablert forsvarlige interne kontrollrutiner i økonomiforvaltningen
 • ha ansvar for resultatoppfølging og budsjettkontroll
 • avgi årlig rapport og regnskap for virksomheten
 • påse at instituttets virksomhet undergis en forsvarlig faglig vurdering
 • behandle andre saker av betydning for instituttets virksomhet.

Styret kan nedsette utvalg eller råd for å bistå i gjennomføringen av instituttets oppgaver. Styret gir selv nærmere retningslinjer for delegering innenfor rammene av vedtektene.

§ 4.2 Styrets møter

Styreleder innkaller til styremøte med minst fjorten dagers varsel. Styret skal innkalles til møte hvis det kreves av to styremedlemmer eller direktøren.
Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 5. Direktøren

Direktøren leder instituttet og har ansvar for at de vedtak som er truffet av styret og av overordnet myndighet settes i verk. Direktøren er ansvarlig for at instituttet drives i samsvar med vedtektene og gjeldende regler for statlig virksomhet. Direktøren har avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke avgjøres av styret eller overordnet myndighet.

Avgjørelsesmyndighet kan delegeres til andre tjenestemenn ved instituttet etter retningslinjer gitt av styret. Nærmere instruks for direktøren fastsettes av styret.

§ 6. Status og fullmakter

Instituttet er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet. Instituttet skal finansieres og organiseres slik at faglig uavhengighet og økonomisk/administrativ fleksibilitet oppnås. Instituttet har derfor følgende fullmakter:

det oppretter selv de stillinger og tilsetter det personale som anses nødvendig for å løse de oppgaver det er pålagt, og ut fra hensynet til at bemanning og organisasjon må tilpasses de gitte rammebetingelser.
det disponerer selv sine inntekter og omfattes følgelig ikke av bruttoprinsippet for budsjettering i statlig virksomhet. Budsjett og regnskap skal følge budsjettåret for statsregnskapet. Regnskapet skal revideres av Riksrevisjonen.

Regnskap og årsmelding skal sendes Kunnskapsdepartementet.

De tilsatte er tjenestemenn og omfattes av tjenestemannsloven, tjenestetvistloven, hovedavtalen i staten og hovedtariffavtalen i staten. Tilsetting av personalet skjer i henhold til personalreglementet stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Finansiering av instituttet følger “Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter”, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Økonomiforvaltningen ved instituttet skal følge økonomiinstruks fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Prinsipielle spørsmål som måtte oppstå i instituttets arbeid, og som er av en slik karakter at de krever politisk avklaring, skal styret legge fram for Kunnskapsdepartementet.

§ 7. Vedtekter

Vedtekter for instituttet fastsettes av Kunnskapsdepartementet i samråd med Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Norges forskningsråd. Forslag til endringer skal legges fram for styret til uttalelse. Styret kan selv fremme forslag til endringer av vedtektene.