§ 1. Formål 

Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) har som formål å bidra til auka innsikt i mellomfolkelege spørsmål ved å drive forsking og utgreiing og ved å spreie informasjon om internasjonale forhold. Instituttet skal sjølv byggje opp og halde ved like kompetanse på område av sentral betydning for norsk utanrikspolitikk. 

Instituttet har ei fri og uavhengig stilling i alle faglege spørsmål. 

§ 2. Oppgåver 

Instituttet skal 

 • sjølv ta initiativ til forsking og utviklingsarbeid innanfor ansvarsområdet sitt 
 • ta på seg oppdrag frå offentlege styresmakter og private og offentlege organisasjonar 
 • formidle forskingsresultat og forskingsbasert informasjon både til særskilde brukargrupper og allmenta 
 • gjennom samarbeid med aktuelle brukarar bidra til at resultata blir nyttiggjorde i samfunnet 
 • gjennom samarbeid med norske og utanlandske forskingsinstitusjonar og fagmiljø arbeid for eit høgt fagleg nivå, og medverke til kompetanseutvikling og rekruttering 

Instituttet blir leidd av eit styre og ein direktør. 

Styret og leiaren for styret blir utnemnd av Kunnskapsdepartementet. Styret har sju medlemmer og fire varamedlemmer. Fem medlemmer med to numeriske varamedlemmer blir utnemnde på fritt grunnlag. To medlemmer med to personlege varamedlemmer blir utnemnde etter forslag frå og blant dei tilsette. Medlemmer og varamedlemmer blir utnemnde for fire år, med tilgang til gjenoppnemning ein gong. 

Ved samansetning av styret skal det leggjast vekt på ein balanse mellom forskarar og brukarar med innsikt i arbeidsområdet til instituttet. Oppnemning skjer i samråd med Utanriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Noregs forskingsråd. 

To medlemmer med varamedlemmer blir foreslåtte av og blant dei tilsette ved instituttet. Styret utnemner sjølv nestleiaren sin. Representantane til dei tilsette kan ikkje utnemnast som nestleiar. Direktøren i instituttet deltar i styremøta utan stemmerett. Elles fastset styret sjølv dagsordenen sin. 

Den daglege leiinga av instituttet blir varetatt av ein direktør som er ansvarleg overfor styret og er sekretæren i styret. Direktøren blir tilsett av styret for instituttet. Tilsetjinga skjer på åremål for seks år, med tilgang til fornya tilsetjing ein gong. 

§ 4. Styret  

§ 4.1 ansvara og oppgåvene i Styret 

Styret er NUPIs øvste organ og er ansvarleg for den samla verksemda til instituttet. Styret skal sjå til at instituttet blir leidd, blir organisert og blir finansiert på ein formålstenleg måte i forhold til den målsetjinga og dei oppgåvene som er gitt instituttet, jf §§1 og 2, og innanfor dei rammene som følgjer av statusen til instituttet, jf §6. 

Styret har følgjande hovudoppgåver: 

 • trekkje opp hovudlinjene for instituttverksemda 
 • fastsetje den formelle organiseringa til instituttet 
 • tilsetje direktør. Andre tilsetjingar blir handterte av direktør og tilsetjingsråd, i samsvar med tilsetjingsreglementet til instituttet 
 • godkjenne årsplanane til instituttet 
 • framme budsjettforslag overfor bevilgande styresmakter 
 • fordele midlar innanfor retningslinjer frå bevilgande styresmakter 
 • ha ansvar for at det er etablert forsvarlege interne kontrollrutinar i økonomiforvaltninga 
 • ha ansvar for resultatoppfølging og budsjettkontroll 
 • gi årleg rapport og rekneskap for verksemda 
 • sjå til at instituttverksemda undergis ei forsvarleg fagleg vurdering 
 • behandle andre saker av betydning for instituttverksemda. 

Styret kan nedsetje utval eller råd for å hjelpe til i gjennomføringa av oppgåvene til instituttet. Styret gir sjølv nærare retningslinjer for delegering innanfor rammene av vedtektene. 

§ 4.2 Styrets møter 

Styreleiar kallar inn til styremøte med minst fjorten dagars varsel. Styret skal kallast inn til møte viss det krevst av to styremedlemmer eller direktøren. 
Styret er vedtaksfør når minst fem medlemmer er til stades. Som avgjerda i styret gjeld det som fleirtalet av dei møtande har stemt for. Ved stemmelikskap har leiaren for styret dobbeltstemme. 

§ 5. Direktøren 

Direktøren leier instituttet og har ansvar for at dei vedtaka som er treft av styret og av overordna styresmakt blir sett i verk. Direktøren er ansvarleg for at instituttet blir drive i samsvar med vedtektene og gjeldande reglar for statleg verksemd. Direktøren har avgjerdsmakt i alle saker som ikkje blir avgjorde av styret eller overordna styresmakt. 

Avgjerdsmakt kan delegerast til andre tenestemenn ved instituttet etter retningslinjer gitt av styret. Nærare instruks for direktøren blir fastsett av styret. 

§ 6. Status og fullmakter 

Instituttet er eit statleg forvaltningsorgan med særskilde fullmakter, administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet. Instituttet skal finansierast og organiserast slik at fagleg sjølvstende og økonomisk/administrativ fleksibilitet blir oppnådd. Instituttet har derfor følgjande fullmakter: 

det opprettar sjølv dei stillingane og tilset det personalet som blir rekna som nødvendig for å løyse dei oppgåvene det er pålagt, og ut frå omsynet til at bemanning og organisasjon må tilpassast dei gitte rammevilkåra. 
det disponerer sjølv inntektene sine og blir følgjeleg ikkje omfatta av bruttoprinsippet for budsjettering i statleg verksemd. Budsjett og rekneskap skal følgje budsjettåret for statsrekneskapen. Rekneskapen skal reviderast av Riksrevisjonen. 

Rekneskap og årsmelding skal sendast Kunnskapsdepartementet. 

Dei tilsette er tenestemenn og blir omfatta av tenestemannsloven, tenestetvistloven, hovudavtalen i staten og hovudtariffavtalen i staten. Tilsetjing av personalet skjer i samsvar med personalreglementet stadfesta av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Finansiering av instituttet følgjer “Retningslinjer for statleg basisfinansiering av forskingsinstitutt”, fastsett av Kunnskapsdepartementet. 

Økonomiforvaltninga ved instituttet skal følgje økonomiinstruks fastsett av Kunnskapsdepartementet. 

Prinsipielle spørsmål som måtte oppstå i arbeidet til instituttet, og som er av ein slik karakter at dei krev politisk avklaring, skal styret leggje fram for Kunnskapsdepartementet. 

§ 7. Vedtekter 

Vedtekter for instituttet blir fastsett av Kunnskapsdepartementet i samråd med Utanriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Noregs forskingsråd. Forslag til endringar skal leggjast fram for styret til uttale. Styret kan sjølv framme forslag til endringar av vedtektene.