Konsortiets forskere ved Politihøgskolen har publisert rapportenSikring av sentrale myndighetsinstitusjoner i et utvalg land: Rollefordeling mellom politi og annet sikkerhetspersonell i Storbritannia, Tyskland, Danmark og Sverige’, på bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Spørsmålet som rapporten svarer på er om politiet bør ha økt tilstedeværelse ved potensielt utsatte objekter – for eksempel Stortings- og regjeringsbygninger, nå som trusselbildet har beveget seg i negativ retning. I Norge har politiet ikke normalt utøvet objektsikring, noe som har vært overlatt til vaktvirksomheter uten kapasitet til å konfrontere væpnede trusler.  

Aktuelt tema

Eskaleringen av konflikten i Syria og Irak, fremmekrigerproblematikk, trusselsituasjonen i Norge og den generelle bevæpningen av politiet, har gjort dette temaet svært aktuelt. Men har politiet ressurser til å dekke behovet for sikring av utsatte objekter? Eller finnes det andre løsninger?

Forskerne har sett nærmere på hvordan objektsikring av myndighetsinstitusjoner gjøres i Storbritannia, Tyskland, Danmark og Sverige, og hva som der er rollefordelingen mellom politi og annet sikkerhetspersonell.

God rollefordeling

Det var god og tydelig avklart rollefordeling mellom politi og sikkerhetspersonell i landene som ble studert. Imidlertid hadde landene valgt ulike løsninger.

I Storbritannia og Tyskland har politiet en mer fremtredende rolle i objektsikringen, mens politiets rolle i Danmark og Sverige er mer dempet, hvor det i større grad gjøres bruk av annet sikkerhetspersonell. Forskerne klarte å identifisere en rekke faktorer som gjorde rollefordelingen god på tvers av ulike modeller, som for eksempel politiets tilstedeværelse ved objektene, lovgivning, rolleforståelse og strategisk styring.

Spørsmål gjenstår

Flere spørsmål gjenstår med hensyn til hvilken løsning Norge bør velge. På den ene siden må politiet tilføres betydelige ressurser dersom objektsikring skal bli en fast politioppgave. Dersom politiet ikke skal ha denne oppgaven, blir responskapasiteten viktig. Kanskje må vaktselskapene også få større fullmakter og kapasiteter, noe som vil svekke politimonopolet. Rapporten gir en viktig innsikt i flere sentrale problemstillinger i den videre debatten.