Arbeidsoppgaver til HHD nr. 22 2007

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 22 2007

Norge – en fredsnasjon?

15 april 2007

I et lengre foredrag våren 2006 tok utenriksminister Jonas Gahr Støre for seg problemstillingen «Norge som fredsnasjon – myte eller virkelighet?» I talen understreket han at «Norge er en nasjon som ønsker fred», og at «nordmenn ønsker fred, for seg selv, og for andre». Men fredstanken begrenser seg for Støre ikke til et fromt ønske, den har også en moralsk dimensjon: «Norge har alle forutsetninger for å være en fredsnasjon. Med vårt utgangspunkt har vi intet annet enn et soleklart ansvar for å være en nasjon for fred.»

Oppgaver

 1. Hva er tradisjon og hva er senere tiders videreutvikling i det norske fredsengasjementet?
 2. Diskuter sitatet fra Halvdan Koht: «Vår røyst rekk ikkje langt; men vi lyt likevel alltid ropa ut … for freden.»
 3. Hva menes med utvikling av
  • folkeretten?
  • multilateral innsats?
  •  liberalisert internasjonal handel?
 4. Hva er forskjellen mellom å tilrettelegge for og mekle i fredsprosesser?
 5. Hva menes med utsagnet «fred innebærer noe mer enn fravær av krig.»?
 6. Hva er en NGO? Gjør greie for hvordan NGOene er sterkt involvert i den norske modellen.
 7. Diskuter eventuelle faremomenter ved at soldater også utfører «humanitære tjenester» i fredsoperasjoner.
 8. Gjør greie for noen hovedpunkter i den norske modellen.
 9. Med investeringene til store norske selskaper og Statens Pensjonsfond – utland in mente: Drøft påstanden: «Norge har ikke globale interesser.»
 10. Diskuter hva som ligger i utsagnet: «Vi kan ikke løse innfløkte konflikter som bunner i sosiale, økonomiske og religiøse forhold bare med etterretning og spesialstyrker.»
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre, 2006
 11. Diskuter hva utenriksminister Støre kan ha ment med utsagnet «Ved å hjelpe andre, hjelper vi oss selv.» Støre, våren 2006
 12. Gjør greie for eksempler på hvordan lokale konflikter fort blir globale problemer i en globaliserende verden.
 13. Diskuter verdien av å kalle Norge en humanitær stormakt.
 14. Diskuter hvordan forestillingen om Norge som en fredsnasjon rimer med Norge som – etter folketallet – stor våpeneksportør.
 15. Er det en myte eller en virkelighet at Norge er en fredsnasjon?