Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 8 2012

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 8 2012

2011: Verden passerte 7 milliarder

25 mars 2012

Den 31. oktober 2011 passerte vi 7 milliarder mennesker på jorda. Verdensborger nummer 7 mrd. ble symbolsk utpekt av FN til å være den nyfødte jenta Danica på Filippinene. Hun ble gratulert av FNs generalsekretær Ban Ki Moon og fikk en rekke gaver. Den sjuende milliarden ble passert bare 13 år etter den forrige i 1998. Og i 2012 - passerte Norge 5 millioner.

Oppgaver

 1. Hva menes med reproduktiv helse?
 2. Hva menes med absolutt og relativ befolkningsvekst?
 3. Gjør kort greie for grunnene til nedgangen i dødeligheten i sør fra ca. 1950-tallet.
 4. Når var den relative befolkningsveksten på topp? Når den absolutte folkeveksten på sitt høyeste?
 5. Hva vil det si at Vietnam og Indonesia har brattere kurver for stigningen i forventet levealder (fig. 7)?
 6. Hvor mange barn må en kvinne føde for at en befolkning skal opprettholde sin egen størrelse?
 7. Gjør greie for hvorfor befolkningen i Asia vokser samtidig som veksttakten avtar?
 8. Hva skjedde med den globale levealderen i perioden 1950–2010? Gjør kort greie for noen måter å forklare de store endringene i levealder i denne perioden.
 9. Hva menes med demografisk overgang? Gjør kort greie for hva som skjer i de forskjellige fasene.
 10. Gjør greie for hvordan forventet levealder og antall barn per kvinne henger sammen.
 11. Diskuter hvorfor det er så viktig for et land å utnytte fordelene av den store befolknings-veksten i fase 2 og 3 av den demografiske overgangen.
 12. Diskuter hvorfor kvinner mer enn menn er en nøkkel til å få befolkningsveksten under kontroll.
 13. Hvordan blir den globale befolkningsutviklingen om det fødes 1/2 barn mer eller 1/2 barn mindre enn FNs middelvariant tilsier?
 14. Diskuter hvorfor de dystre perspektivene fra 1960- og 1970-tallet om befolkningsbombe og befolkningseksplosjon har forsvunnet.
 15. Du er rådgiver for den norske regjeringen og har nå fått i oppdrag å utarbeide er kort notat om hvilke demografiske utfordringer Norge står overfor i tiårene som kommer. Skisser også hvordan det norske samfunnet kan møte utfordringene.
 16. Etter flere tiår med ettbarnspolitikk står Kina nå overfor «4-2-1»-utfordringen – to par fikk hvert sitt barn. De to barna slår seg sammen 25 år etter og danner en ny ettbarnsfamilie. Diskuter hvilke problemer dette reiser for det kinesiske samfunnet.
 17. Diskuter påstanden: "Det er ikke befolkningsveksten som er problemet, men den urettferdige fordelingen av godene i verden".
 18. Del klassen i grupper på to-tre og fordel 3-4 land mellom dere. Landene bestemmer dere selv, men greit å fordele mellom forskjellige regioner og i-/u-land. Bruk FNs befolkningsdatabase og finn befolkningsgrafer for hvert deres land: Befolkningsutvikling, alderssammensetning, fruktbarhet, barnedødelighet osv. To og to grupper går sammen og sammenlikner sine land.

Lenkeforslag til denne artikkelen

 1. Forskjellige befolkningsklokker
 2. Video: Den svenske legen og statistikeren Hans Rosling What stops population growth?
 3. Hva er overbefolkning? Kan kart for befolkningstetthet gi oss en pekepinn?
 4. Hvordan står det til med viktige ressurser som vann, jord og energi?
 5. Befolkningspyramide − alderssammensetningen av en befolkning i hver av de fire fasene av den geografiske overgangen
 6. Wikipedia om den demografiske overgangen
 7. Flere videoer om befolkning (Gyldendal)
 8. Graf som viser befolkningsutvikling sammen med de fire fasene i den demografiske overgangen
 9. Video om befolkningssammensetning - befolkningspyramide
 10. Sentral FN-side om befolkningsspørsmål
 11. UNFPA - FNs befolkningsorganisasjon - utgir blant annet den årlige rapporten State of the World Population
 12. FN-database der du kan hente fram egne befolkningsdata og lage din egen statistikk
 13. Statistisk sentralbyrå med norsk og internasjonal statistikk
 14. 7 milliarder-bevegelsen på Facebook

Relaterte kompetansemål