Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 4 2012

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 4 2012

Konfliktbildet 2010–2011

12 februar 2012

Konfliktbildet av de to siste årene byr på et uventet innslag – den arabiske våren. Oppildnet av en gateselger i Tunisia, som satte fyr på seg selv, har millioner i Midtøsten kastet av seg fryktens åk og kvittet seg med den ene statslederen etter den andre.

Vedvarende massedemonstrasjoner − innimellom brutalt forsøkt slått ned av sittende regimer – har stedvis utviklet seg til Borgerkrig med tusener drepte. Dermed har især 2011 oppvist et mer intenst Konflikt - stridens kjerne bilde enn på lenge.

Oppgaver

 1. Gjør greie for hva som menes med borgerkrig og mellomstatlig krig.
 2. Hvorfor har konfliktbildet i 2011 vært mer intenst enn på lenge?
 3. Hva menes med sekterisk krig?
 4. Hva vil det si at ressursspørsmål har kommet for fullt inn igjen på den internasjonale sikkerhetsscenen?
 5. Gjør kort greie for hvor de fleste av dagens alvorligste konflikter utspiller seg?
 6. Diskuter hvorfor det ble internasjonal innblanding med FN-mandat i Libya, men ikke i Syria.
 7. Gjør greie for hvordan borgerkriger i våre dager sjelden er lukket inne i ett land aleine.
 8. De to tekstboksene om Bosnia og Dagestan (i del 6) illustrerer konflikter på forskjellig nivå. Hvordan?
 9. Gruppearbeid . Gå inn i konfliktbildet i India, Pakistan eller Nigeria og gjør greie for parallelle konflikter i hvert av landene.
 10. Diskuter hvorfor konflikter på samme intensitetsnivå ofte har ulik mulighet for å nå fram i våre massemedier.
 11. Diskuter om det er riktig bare å telle med slagmarksofre som ofre i en krig.
 12. Drøft noen sentrale momenter som kan påvirke  den globale sikkerhetssituasjonen i de nærmest årene.
 13. Drøft påstanden: «Norge er ikke direkte involvert i noen alvorlige konflikter og bør derfor ikke involvere seg i noen slike».

Momenter å legge vekt på i arbeid med konflikter:

Konfliktskjema: • hvem er parter – hva med andre aktører? • kjernen i konflikten – verdi- eller interessekonflikt? • borgerkrig eller mellomstatlig krig? • hvordan er omverdenen involvert eller berørt? • bakgrunn / tidslinje - avgjørende hendinger • hvem er ofre? • årsaker – utløsende og/eller bakenforliggende • Muligheter  for konfliktløsning – med eller uten internasjonal innvirkning?
Gruppearbeid: Grupper (3 i hver) presenterer hver sin (selvvalgte?) konflikt innenfor 15 min. Til hver gruppe har en annen gruppe (på 3) i oppgave å notere spørsmål underveis og stille disse etterpå. Spørsmålene besvares av den enkelte framføringsgruppe. Alle i klassen skal både ha presentert en konflikt og stilt spørsmål til en presentasjon.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål