Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 17 2012

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 17 2012

Libya: Veivalgene står i kø

07 oktober 2012

Den arabiske våren er snart to år gammel, og den pågår fremdeles. Mest iøynefallende er det som skjer i Syria. I en situasjon hvor nyhetsbildet er preget av vedvarende kamphandlinger og overgrep kan det fort mane fram krav om utenlandsk involvering, men vil det alltid være til hjelp? Også fra Libya og andre arabiske land kommer det nyheter som viser at ting tar tid. Ofte kan de neste fasene etter en maktovertakelse bli de vanskeligste. Tilfellet Libya illustrerer det.

Oppgaver

 1. Hva menes med en føderasjon og autonomi?
 2. Hva mener forfatteren med formuleringen «Måten resolusjonen ble brukt på, fikk imidlertid et etterspill i tilfellet Syria.»?
 3. Bruk medier til å finne ut hva som kjennetegnet Gaddafis særegne lederstil.
 4. Hvilken rolle har disse personene etter maktskiftet i Libya – Mahmoud Jibril, Muhamed Magariaf og Mustafa Abu Shagour?
 5. Hvilken arv fra Gaddafi-styret må de nye styresmaktene i Libya slites med?
 6. Hva vil det si at Libya er preget av et lappeteppe av sikkerhetsaktører?
 7. Gjør greie for forskjellige måter å dele inn Libya administrativt og etnisk på.
 8. Hva menes med Gaddafis splitt-og-hersk-politikk?
 9. Hvis forslaget til resolusjon 1973 hadde inneholdt et mål om regimeskifte, ville den da ha blitt vedtatt av Sikkerhetsrådet?
 10. Hvilke forutsetninger finnes for at maktskiftet i Libya skal lykkes?
 11. Hvordan kan drapet på amerikansk ambassadepersonell i Libya paradoksalt nok få positive resultater for styringen av landet?
 12. Gjør greie for Norges rolle under maktskiftet i Libya. Bruk medier.
 13. Drøft påstanden: «Det var riktig av de dominerende vestlige landene å gå ut over mandatet fra FN-resolusjon 1973».
 14. Diskuter hvilke lærdommer det internasjonale samfunnet sitter igjen med etter revolusjonen i Libya i 2011.
 15. Drøft hva som kan tale for og imot en internasjonal fredsoperasjon i Syria.
 16. Drøft forskjellige problemer som de nye styresmaktene i Libya raskt bør løse.
 17. Diskuter hvordan lappeteppet av sikkerhets-aktører og kryssende identiteter kan påvirke sikkerhetssituasjonen i Libya.
 18. Bruk medier til å finne ut mer om diskusjonen i Libya og på høyere læresteder der om kvinnelige studenters påkledning, kjønnsdelt undervisning og salg av alkohol.