Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 3 2012

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 3 2012

Norge og EU: utenfor og innenfor

29 januar 2012

Europa og EU er i rask endring. Økonomisk, politisk og sosial uro preger situasjonen. Selv om Norge ikke er medlem i EU, blir vi likevel direkte og indirekte berørt av utviklingen i Europa. Stabilitet og velferd i våre europeiske naboland har stor betydning for norsk politikk, økonomi og samfunnsutvikling.

Artikkelforfatteren var leder for sekretariatet til det utvalget som sto bak utredningen Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU. Utvalget ble nedsatt av Regjeringen i 2010. Artikkelen er basert på denne utredningen.

Oppgaver

 1. Når fant de to EU-avstemningene i Norge sted?
 2. Hva er hovedpilaren i Norges mest omfattende internasjonale avtaleverk?
 3. Hva menes med en rettsakt i EU-sammenheng? Hvilke forskjellige rettsakter skilles det gjerne  mellom?
 4. Hvor mange medlemsland har EU og EFTA?
 5. Hvilket EFTA-land har valgt å stå utenfor EØS?
 6. Hva menes med at EØS-avtalen er en dynamisk avtale?
 7. Gjør greie for avtaler Norge har med EU som ikke ligger innenfor EØS-avtalen.
 8. Hvordan har EØS-avtalen påvirket Norge?
 9. Hvordan har antallet rettsakter utviklet seg i årene med EØS-avtale?
 10. Gjør greie for hvordan avtalene med EU også former innenrikspolitiske forhold i Norge.
 11. Hva er viktigst i EU-retten – direktiver eller traktater?
 12. Diskuter påstanden «Norge er allerede et økonomisk medlem av EU».
 13. I Europautredningen heter det at «... i skolen er det liten dekning av Norges avtaler med EU. Kunnskapen er særlig lav blant de unge. I de formelle læringsplanene har forholdet til EU  liten plass.» Finn bl.a. fram egne lærebøker i samfunnsfag. Diskuter hvor enig dere er i de momentene utvalget her trekker fram. Diskuter grunner til at det eventuelt er slik det sies over.
 14. Gruppearbeid : Sakene fordeles. Hver gruppe gjør greie for sin sak – parter og deres posisjoner og hvordan EØS-avtalen/EU-rett har virket inn på norsk rett: Finanger-saken, rusbrus-saken (om salg av rusbrus i norske butikker), hjemfallsrettsaken, postdirektivet, om monopol på spille-automater, datalagringsdirektivet og vikarbyrådirektivet (pågår). Gruppene presenterer sitt arbeid.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål