Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 21 2012

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 21 2012

Oljefondet – en internasjonal storinvestor

18 november 2012

Det norske oljefondet − Statens Pensjonsfond Utland − er verdens største statlige investeringsfond. Det gjør det norske folk til verdens største statlige investor i internasjonale finansmarkeder. Ved utgangen av 2011 eide oljefondet 1,1 prosent av det globale aksjemarkedet, og per oktober 2012 hadde fondet en markedsverdi på over 3700 milliarder kroner.

Norge er ikke alene om å eie et statlig fond −  stater trer i økende grad inn i internasjonale finansmarkeder som investorer. Denne utviklingen har ført til en viss bekymring for at investeringene til disse statseide fondene også kan ha politiske motiver, utover de vanlige motivene om å oppnå høyst mulig avkastning.

Oppgaver

 1. Gjør kort greie for hvordan handlingsregelen skal regulere statlige uttak fra oljefondet.
 2. Hva menes med ubalanser i verdensøkonomien?
 3. Hvilken hovedoppgave har Etikkrådet?
 4. Gjør greie for hovedgrunner til at oljefondet ble opprettet?
 5. Hvorfor har statlige investeringsfond hatt så voldsom vekst i de siste 20 årene?
 6. Hvorfor ble det innført en handlingsregel?
 7. Hvor mye utgjør 4 prosent avkastning av oljefondet (3700 mrd. kroner)? Hvor mye har regjeringen foreslått å bruke i 2013 – se for-slaget til statsbudsjett for 2013.
 8. Hvilken hovedregel for eierskapsbegrensning opererer oljefondet med?
 9. Hvilke forhold er det som kan føre til at oljefondet utelukker et selskap fra sine investeringer? Bruk lenkeforslagene - etiske retningslinjer.
 10. Hvorfor er det en fordel å fase oljeinntektene inn i den norske økonomien gradvis og over lengre tid?
 11. Hvordan var oljefondets investeringer fordelt på aktivaklasser i 2011? Hva er målet?
 12. Hvorfor var det lenge mye skepsis til de statlige investeringsfondene? Er skepsisen blitt bekreftet?
 13. Bruk medier. Hvordan stiller de norske politiske partiene seg til handlingsregelen og bruken av oljeinntektene?
 14. Drøft påstanden «Oljefondet bør ikke lenger investere i selskaper som er engasjert i utvinning av fossile brensler».
 15. Du forvalter oljefondet i Norges Bank. I en e-post sier sjefen at du må øke oljefondets eierandel i selskapet YY til 25 prosent. Hva svarer du henne?
  Hvor stort er oljefondet målt i
 16. kroner per norsk statsborger (ca 5 mill.)?
 17. norsk bruttonasjonalprodukt?
 18. norsk statsbudsjett?
 19. Diskuter i klassen påstanden «Vi vil at alle selskaper som oljefondet investerer i, må sikre at de selv, deres leverandører og underleverandører betaler en levelønn til sine ansatte».
 20. Diskuter påstanden «Oljefondet må investere betydelig mer i miljøteknologi og fornybar energi».
 21. Drøft påstanden «Bare økonomiske forhold bør telle når oljefondet skal vurdere hva det skal investere i».
 22. Diskuter mulige sammenhenger mellom folks menneskerettigheter og oljefondets virksomhet.