Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 2 2013

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 2 2013

Asias vekst - Vestens fall?

13 januar 2013

Vi er vokst opp i en verden med Vest-Europa og USA i sentrum. Dette verdensbildet er nå utdatert;  en ny økonomisk orden vokser fram med en stadig voksende «verden utenfor Vesten».  Asias økonomiske framgang er det mest iøynefallende trekket, men i det siste tiåret har også andre regioner meldt seg på.

Oppgaver

 1. Hva er forskjellen mellom BNP-K og BNP-N? Hvorfor er det vanskeligere å måle BNP-K enn BNP-N for et land?
 2. Hva var hovedgrunnen til at mange u-land hadde god økonomisk vekst på 1970-tallet og igjen på 2000-tallet?
 3. Hva vil det si at  den økonimiske veksten i et land er råvaredrevet?
 4. Hva vil det si at veksten i et land er industrivaredrevet
 5. Hvilke av de 9 regionene artikkelforfatteren skjelner mellom, har høy andel industrivarer i sin eksport?
 6. Hvordan har Asia, Nord-Amerika og Vest-Europas andel av  verdens økonomiske vekst (verdiskapning) utviklet seg mellom 1950 og 2008?
 7. Hva vil det si at de maktpolitiske og økonomiske forholdene i verden er multipolare?
 8. Hvor stor er disse regionenes andel av verdens befolkning: Asia, Vest-Europa og Nord-Amerika. Bruk internett.
 9. Gjør greie for forskjeller mellom Vest-Europa og Øst-Asia når det gjelder industridrevet vekst.
 10. Hvor stor prosent av det du betalte for ipoden din, gikk til å betale for arbeid utført i Kina?
 11. Hva er forskjellen mellom veksten i Øst-Asia og veksten i mange andre u-land de siste årene?
 12. Hvorfor kan det være riktigst å bruke BNP-K framfor BNP-N i sammenlikninger mellom land?
 13. Hvordan peker Afrika seg sterkt ut innenfor verdenshandelen sammenliknet med de åtte andre regionene?
 14. Hvorfor er det så viktig især for Afrika å få bygd ut sin infrastruktur? Hva vil det konkret innebære?
 15. Diskuter påstanden: «Den pågående omfordelingen og maktforskyvningen i verdensøkonomien er rettferdig».

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål