Arbeidsoppgaver og lenkeforslag HHD nr. 23 2013

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Kva vil urbanisering seie?
 2. Kordan bur folk flest i verda – landleg eller urbant?
 3. Kor mange personar veks bybefolkninga i verda med kvar dag?
 4. Kva for byar veks raskast og kor i verda finn vi desse byane?
 5. Kor mange innbyggarar må ein by minst ha for å kunne kallast ein megaby?
 6. Prognosen seier 9340 millionar innbyggarar i verda i 2050.Kor mange av dei vil venteleg bu i byar?
 7. Kordan har antalet megabyar utvikla seg frå 1970 til i dag, og kva er prognosen for 2025?
 8. Gjer greie for kordan push- og pullfaktorar kan forklare korfor folk flyttar til byane?
 9. Kva er årsakene til at verdas byar blir fleire og større?
 10. Gjer greie for positive og negative sider ved urbaniseringa og byane.
 11. Du er rådgivar i Verdsbanken og sende til eit utviklingsland for å hjelpe dei med den særs raske urbaniseringa i landet. Sett opp eit kort notat med punkt for deg sjølv om kva for tiltak du sannsynlegvis vil måtte legge vekt på.
 12. Kva gjer du når du kjem ut av klesbutikken og ein representant for ein bistandsorganisasjon ber deg om å støtte organisasjonen med 10 prosent av det du betalte i butikken? Pengane skal gå til å arbeid for å betre lønns- og arbeidsforholda i ein tekstilfabrikk i Dhaka, Bangladesh.
 13. Diskuter påstanden «Den eksplosive urbaniseringa i sør er heilt nødvendig for at folka der på sikt skal få eit betre liv.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål