Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 24 2014

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 24 2014

Fisken i sør – mat for kven?

23 november 2014

Småskalafiske spelar ei viktig rolle for mange millionar fattige menneske i sør. Likevel har det lenge fått lite merksemd korkje av nasjonale styresmakter i sør eller det internasjonale givarsamfunnet. Det er det moderne storskala industrifisket  som har vore i fokus for fiskeriutviklinga i sør. Dette bildet er i ferd med å endre seg.

Oppgaver

 1. Kva land Victoriasjøen delar mellom seg?
 2. Kva står FAO for?
 3. Korfor er FAO viktig i samband med denne artikkelen?
 4. Kva meiner ein med matvaretryggleik?
 5. Kva meiner ein med grabbing av land, ocean og lake ?
 6. Kor stor del av det globale fisket av villfisk står småskalafiskarar for?Kor mange menneske er heilt eller delvis avhengige av inntektene frå småskalafisket?
 7. Kva for eit skifte i FAOs syn på fiskeriutvikling blir signalisert i denne artikkelen?
 8. Kor viktig har det lokale fisket tradisjonelt vore for sysselsetjing og ernæringssituasjon i områda rundt Victoriasjøen?
 9. Gjør kort greie for forskjellen mellom småskalafiske og industrifiske (storskala).
 10. Kva har vore det vanlege synet på fiskeriutvikling i sør både blant fiskeristyresmakter der og blant givarorganisasjonar?
 11. Korleis har den globale fiskeproduksjonen utvikla seg i dei siste tiåra – både villfisk og fisk frå havbruk?
 12. Beskriv forholdet mellom småskalafiskarar og trålfiskarar i Victoriasjøen.
 13. Kor har inntektene frå storskalafisket i Victoriasjøen ofte tatt vegen?
 14. Kor mye gagn har landa rundt Victoriasjøen hatt av å eksportere mye av fisken frå sjøen?
 15. Kva perspektiv tapte utviklarar av syne i fiskeriutviklinga i Victoriasjøen dei siste tiåra? Kven blei taparane da det moderne storskalafisket vann fram i Victoriasjøen?
 16. Drøft påstanden «Det er avgjørande for fiskerike land i sør at dei eksporterter fisken sin».
 17. Diskuter kor viktig de synest det er at fisken frå Victoriasjøen tilfredsstiller EUs hygienekrav.
 18. Gruppearbeid: Året er 2000 og det er kalla saman til folkemøte i ei fiskarlandsby ved Victoriasjøen. Spørsmålet til diskusjon er: Kva gjør vi med fisken i Victoriasjøen? Arbeid først i smågrupper  der de skal formulere argument slik de trur lokalbefolkninga ville ordlagt seg, mellom anna kvinner, småskalafiskarar, helsearbeidarar m.fl.  Andre smågrupper skal formulere argumenta til nasjonale fiskeristyresmakter, internasjonale bistandsorganisasjonar og eksportverkemder.
 19. Diskuter til slutt i stor gruppe med same rollefordeling som i smågruppearbeidet.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål