Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 17 2014

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 17 2014

Folkerett før og under krig

14 september 2014

De siste tiårene har vært preget av væpnete  Konflikt - stridens kjerne der  Folkerett og folkerettslige dilemmaer har kommet i fokus. Folkeretten gir et generelt forbud mot bruk av makt. Med makt tenker vi i denne sammenhengen på fysisk bruk av militære maktmidler – og i ytterste konsekvens krig. Samtidig finnes det et stort antall regler som tar sikte på å regulere situasjonen dersom krig bryter ut.

Oppgaver

 1. Hva menes med al-Naqba?
 2. Hva menes med sekulær?
 3. Hva menes med islamistisk?
 4. Hvilke to geografiske områder utgjør det palestinske selvstyreområdet?
 5. Hvilke tre dype, splittende motsetninger blant palestinerne skiller artikkelen mellom?
 6. Hva skjedde 14. mai 1948, en hending som har fått store konsekvenser for den palestinske folkegruppen?
 7. Hvor mange FN-registrerte palestinske flyktninger bor fremdeles i flyktningleirer?
 8. Hva er PLO? Hva vil det si at den er en paraplyorganisasjon?
 9. Hva forstår du med at «PLOs viktigste funksjon har ikke vært militær, men å skape en nasjonal palestinsk identitet»?
 10. Gjør greie for hvilke endringer i PLOs politikk som lå til grunn for deres deltakelse i Oslo-prosessen.
 11. Hva er Palestinian Authority? Hvordan finansieres mye av PAs virksomhet?
 12. Diskuter hvor reelle forhandlingene mellom PA og Israel var mellom 1993 og 2013.
 13. Gjør greie for forskjeller mellom PLO og Hamas.
 14. Hvordan forholdt PLO og Hamas seg til Oslo-avtalen?
 15. Gjør greie for det palestinske valget i 2006 – deltakere, gjennomføring, valgresultat og konsekvenser.
 16. Diskuter mulige hindre for en palestinsk forsoningsprosess.
 17. Diskuter hvorfor vestlige land forholder seg forskjellig til PLO og Hamas samt hvor klok denne politikken er.
 18. Diskuter påstanden: «PLO framsto – etter Osloavtalen i 1994 – mer som en bistandsklient enn som en frigjøringsbevegelse.»
 19. Ta utgangspunkt i bildet på side 4. Tenk at du var selv en av guttene i svart-hvitt-bildet med gutter. Nå er du tilbake 30 år ettter og ser nye flyktninggutter løpe på samme sted og mot samme bakgrunn. Skriv et e-brev (>200 ord) om hvilke tanker du gjør deg om disse guttenes situasjon og framtid.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål