Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 18 2014

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 18 2014

Hva er det med inntektsulikhet?

21 september 2014

Inntektsulikhet er igjen i søkelyset. Tidligere i år uttalte blant annet The World Economic Forum (en samling for politiske ledere og næringslivstopper fra hele verden) at det økende gapet mellom fattige og rike er den største risikofaktoren for den globale økonomien i årene som kommer. I mediene kan vi også høre om at ulikhetene stadig øker. I denne artikkelen skal vi se nærmere på akkurat dette spørsmålet. Vi skal se at ulikhetene innad i de fleste land har steget de siste 30 årene, samtidig som ulikhetene mellom land (iallfall i en viss forstand) har blitt noe mindre.

Oppgaver

 1. Hva vil det si at den økonomiske utviklingen i Vesten de siste par hundre årene har vært historisk uten like og unik?
 2. Hva er World Economic Forum?
 3. Hvilke andre dimensjoner ved velferd enn inntekt peker forfatteren på?
 4. Hvordan skiller angelsaksiske og kontinental-europeiske seg fra hverandre når det gjelder innteksulikhet?
 5. Hvorfor er ulikhet de siste få årene kommet høyt på dagsordenen?
 6. Hvem framholdes som vinnere og tapere i inntektsutviklingen, iallfall i vestlige land?
 7. Beskriv og forklar inntektsutviklingen til den ene prosenten med høyeste inntekter i de fem landene i figur del 1.
 8. Hva sier artikkelen om inntektsutviklingen i andre land enn de figuren i del 1 omhandler?
 9. Gjør greie for den økte inntektsulikheten innad i land?
 10. «For hver solskinnshistorie med land som vokser ut av fattigdom finnes det to eller tre andre om land som blir fattigere.» Hvorfor kan forfatteren likevel si at inntektsulikheten har sunket mellom land?
 11. Gjør greie for ulike syn på hvor godt eller dårlig det er med inntektsulikhet i et samfunn.
 12. Drøft påstanden «Å bare fokusere på inntekt er en overforenklet tilnærming til spørsmålet om ulikhet.»
 13. Drøft mulige grunner til at befolkningen i noen land synes mer villig til å akseptere høye inntektsforskjeller enn befolkningen i andre land.
 14. Diskuter påstanden «Høy inntekt er nøkkelen til det gode liv.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål