Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 21 2014

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 21 2014

Internasjonalisering av utdanning

26 oktober 2014

Internasjonalisering av utdanning er ikke nytt i Norge. Maleren Hans Gude, som sammen med Adolph Tidemand, malte Brudeferden i Hardanger – maleriet vi i dag anser som en norsk nasjonalskatt – reiste til Düsseldorf med ønske om å bli maler. 15 år gammel begynte Grieg å studere ved konservatoriet i Leipzig. Det var heller ikke uvanlig at lærere, ingeniører og andre akademikere dro ut for å søke både utdanning og praksis, for siden å vende hjem med nye ideer og metoder.

Oppgaver

 1. Hvordan skiller internasjonalisering seg i dag fra den internasjonaliseringen de utdanningsreisene Gude, Grieg og flere andre gjennomførte?
 2. Hva er Bologna-prosessen?
 3. Hva er den viktigste enkeltfaktoren i norsk verdiskapning?
 4. Hva er forskjellen mellom Erasmus og Erasmus+?
 5. Gjør greie for det skillet som trekkes i artikkelen  mellom globalisering og internasjonalisering.
 6. Intervju elever eller studenter som har hatt et kortere eller lengre studieopphold i utlandet. Gi et kort referat av hvordan den enkelte så på verdien av sitt utenlandsopphold.
 7. Gjør greie for hvilke utdanningsfelter og utdanningsnivåer følgende tiltak er rettet mot: Leonardo da Vinci, Comenius, eTwinning.
 8. Beskriv regionale forskjeller i Norge når det gjelder deltakelse i programmer for internasjonal elev- og studentutveksling. Se gjerne SIUs mobilitetsrapport 2013.
 9. Gjør greie for forskjellen mellom et instrumentelt syn på utdanning og et syn der vekten ligger på den enkeltes vekst, økte innsikt og større forståelse.
 10. Hva er PISA-undersøkelser, og hvem holder regien på dem? Diskuter følger for norsk skolehverdag.
 11. Gi eksempler på hjemmeinternasjonalisering - der du selv eller andre har deltatt i skolesamarbeid over landegrenser.
 12. Gruppearbeid : Hver gruppe på tre elever får i oppgave å registrere, beskrive og til slutt presentere for de andre gruppene internasjonaliseringsarbeidet ved to videregående skoler og en høyskole/et universitet i Norge. Lærer eller andre ser til at gruppene velger forskjellige skoler.
 13. Diskuter i smågrupper hvordan dere selv eventuelt kan tenke dere å gjøre bruk av et (eller flere) av de samarbeidsprogrammene som er trukket fram i denne artikkelen.
 14. Diskuter påstanden: «Studieopphold i utlandet kommer bare den enkelte elev eller student til gode».

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål