Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 19 2015

Les artikkelen

Litt over hundre år etter at første verdenskrig brøt ut, er det på sin plass å minnes både starten på den store krigen og hvordan freden ble til. Som Margaret MacMillan, en av de fremste historikerne som har forsket på det urolige 20. århundret har formulert det:

«I 1919 var Paris verdens hovedstad. Fredskonferansen var verdens viktigste sak, fredsmeklerne var verdens viktigste menn. De møttes dag etter dag. De argumenterte, debatterte, kranglet, og ble venner igjen. De lagde avtaler. De skrev traktater. De dannet nye land og nye internasjonale organisasjoner. De spiste sammen og gikk i teatret sammen. I seks måneder, mellom januar og juni, var både verdens regjering, parlament og høyesterett samlet i Paris. Paris var i sentrum for verdens håp og frykt.»

Oppgaver

 1. Hva menes med integrasjon?
 2. Hva menes med en teknokrat?
 3. Hvorfor var Versailles-traktaten så viktig?
 4. Hvorfor er årene 1997 og 2011 så viktige for styrken i EUs stemme overfor omverdenen?
 5. Hvorfor er 2004 et så skjellsettende år for EU? Bruk internett.
 6. Hva er den formelt riktige tittelen på EUs utenriksminister?
 7. Beskriv med egne ord hva det vil si at Europa er endret fra å være et «krigskontinent til å bli et fredskontinent».
 8. Hvilke er de viktigste verktøyene EU har å stille opp med i denne prosessen for mer og varig fred i Europa.
 9. Gjør greie både for problematiske og sterke sider ved EUs fredsarbeid slik artikkelforfatteren ser det.
 10. Gjør greie for hva det vil si at EU har gode hensikter, men blandete resultater som konfliktløser.
 11. Diskuter hva som ligger i formuleringen «EU er en kontinuerlig, pågående fredsprosess».
 12. Diskuter påstanden «Unge mennesker i Europa har mindre forståelse for behovet for fred enn eldre og mulige konsekvenser av en eventuell mindre forståelse».
 13. Diskuter om EU i 2015 er den rollemodellen som artikkelforfatteren framholder.