Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 22 2015

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 22 2015

Hva betyr klimatoppmøtet i Paris?

24 november 2015

Mandag 30. november samles verdens land i Paris for å forsøke å bli enige om en ny, global klimaavtale i løpet av to uker. Opptakten til møtet er ikke den beste gitt terroraksjonene i samme by i senere tid. Møtet er det tjueførste i rekken av årlige Miljø: Verden min verden . På de årene har verdens utslipp av  Klimagassar CO2 økt med omtrent 50 %. Ifølge Einstein er galskap å gjøre det samme om og om igjen og forvente forskjellige resultat.

Oppgaver

 1. Hva menes med fossile brensler?
 2. Hva er en klimagass? Hvilken er den viktigste klimagassen i klimaforhandlingene?
 3. Hva menes med i-landenes historiske ansvar for dagens klimasituasjon?
 4. Hvilke land ble omfattet av Kyotoprotokollen?
 5. Hvor mye har den globale gjennomsnittstemperaturen økt siden ca. 1750?
 6. Hvilke to hovedpilarer i klimaarbeidet blir det ofte skilt mellom?
 7. Diskuter om klimatoppmøtet i 2009 ble en udelt klimafiasko.
 8. Gjør greie for noen sentrale konsekvenser av klimaendringer. Bruk også nettet.
 9. Hvorfor ble det mellom 1997 og 2007 – mellom Kyoto og Bali – viktig «å tegne opp et nytt klimakart»?
 10. Gjør greie for hvorfor mange har større klimaforhåpninger enn på lang tid foran et klimatoppmøte.
 11. Diskuter på hvilke andre arenaer enn toppmøter at viktig klimaarbeid finner sted.
 12. Gi en sammenfatning på ca. en halv A4-side av hva artikkelen holder fram som sannsynlige og viktige utfall fra toppmøtet i Paris.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål