Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 5 2015

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 5 2015

Operasjonene i Afghanistan 2001–2014

22 februar 2015

  Ved utgangen av 2014 avsluttet NATO sitt engasjement – The International Security Assistance Force (ISAF) – i Afghanistan.  Vestlige tropper vil fortsatt bli stående i landet, men i en mye mindre aktiv rolle enn tidligere.  Også et relativt lite antall norske soldater vil forbli i Afghanistan, i hvert fall ut 2015, i NATOs Operation Resolute Support.

  Oppgaver

  1. Ut fra artikkelen: Hva markerer disse årene i Afghanistans historie: 1978, 1979, 1989, 1992, 1996 og 2001?
  2. Gjør greie for forskjellen mellom ISAF- og OEF-operasjonene?
  3. Hvem er Taliban og Al Qaida??
  4. Hva menes med et etnisk heterogent samfunn?
  5. Hva menes med å «afghanisere» Afghanistans sikkerhet?
  6. Gjør greie for hvorfor norske styrker har operert i Afghanistan. Bruk også internett.
  7. Hva menes med en krigsherre? Hva forstår du med setningen «Afghanistan ble nå i stor grad styrt av krigsherrer»? Hva sier utsagnet om statsmaktens rolle i Afghanistan?
  8. Hva kalles gjerne personer i sivile selskaper som utfører sikkerhetstjenester for en stat? Bruk internett til å liste opp en del oppgaver som slike selskaper utfører.
  9. Gjør greie for hvordan konflikten i Afghanistan etter 2001 lar seg forstå på minst to måter.
  10. Diskuter tellemåte.  Er det riktig å begrense telling av dødsofre bare til direkte voldsofre, eller også å telle med alle som har dødd mer indirekte av som følge av krigens ringvirkninger (mangel på mat, medisiner, helsetjenester  …).
  11. Gjør greie for mulige utfordringer for internasjonale krefter ved å drive statsbygging i et land med en helt fremmed kultur.
  12. Hvordan har statsbyggingen i Afghanistan påvirket den interne maktbalansen i landet?
  13. Du sitter i et norsk utvalg som skal vurdere om innsatsen i Afghanistan var vellykket. Hva vil du trekke fram på pluss- og på minussiden? Bruk også internett.
  14. Hvorfor har det vært et hovedmål for NATO å bygge opp de afghanske sikkerhetsstyrkene?
  15. Diskuter hva det vil si at statsbygging handler om å endre maktforhold og flytte makt.
  16. Diskuter påstanden: «Statsbygging skaper konflikt».
  17. Diskuter påstanden «Strategien for å stabilisere Afghanistan var for sterkt basert på bruk av militære virkemidler.»
  18. Drøft hvordan krigene i Afghanistan og Irak kan ha påvirket synet på verdien av militærmakt.

  Lenkeforslag til denne artikkelen

  Relaterte kompetansemål