Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 1 2015

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hvor mange millioner nye innbyggere fikk (Vest-)Tyskland i 1990?
 2. Gjør greie for hva som kjennetegner den tyske modellen.
 3. I hvor lang tid har Tyskland hatt sammenhengende overskudd i handelen med utlandet?
 4. Hva menes med at Tyskland er en føderalstat?
 5. Gjør greie for hvorfor Tyskland ble en føderalstat.
 6. Hva menes med ordoliberalisme i tysk politikk?
 7. Gjør greie for Tysklands posisjon på det globale eksportmarkedet.
 8. Bruk internett til å finne ut hva som er bærebjelkene i den tyske eksportsektoren.
 9. Hvordan forklarer artikkelforfatteren den sterke tyske stillingen på det globale eksportmarkedet?
 10. Tyskland sies å legge stor vekt på stabilitet, samordning og styring i europeisk politikk. Diskuter hvordan dette kommer til uttrykk.
 11. Diskuter hvilke faktorer som ligger bak utsagnet om at «Europeere flest synes å ha fått et stadig mer positivt syn på Tyskland».
 12. Det er blitt hevdet at Tyskland både er «for sterkt men samtidig også for svakt». Diskuter dette utsagnet.
 13. Diskuter hvilken rolle spiller Tyskland for den norske utenrikshandelen og for vår evne til å fremme norsk utenrikspolitikk.
 14. Gjør greie for hva som menes med at Tyskland er en annerledes stormakt.
 15. Diskuter Tysklands rolle for innfasing av en grønnere økonomi.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål