Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 17 2016

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 17 2016

Hva bestemmer oljeprisen?

02 oktober 2016

Oljeprisen er viktig for norsk petroleumsindustri, statens inntekter, størrelsen på Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) og dermed for norsk økonomi og innbyggerne generelt. Internasjonalt er olje en viktig innsatsfaktor i de fleste lands økonomiske virksomhet og er den enkeltvare i internasjonal handel med størst omsetning.

Oppgaver

Arbeidsoppgaver

 1. Hva menes med et stramt oljemarked?
 2. Hva menes med fossile brensler? Hvor stor andel står disse for av verdens samlede energiproduksjon?
 3. Hva menes med at olje er «den viktigste enkeltvaren i verdensøkonomien»?
 4. Hva menes med konvensjonell olje?
 5. Hva menes med OPEC I, II og III?
 6. Hva er OPEC og IEA? Hvem sine interesser er i hovedsak organisert i de to organisasjonene?
 7. Gjør greie for faktorer som påvirker oljemarkedet og oljeprisen på kort, mellomlang og lang sikt.
 8. Hva vil det si at Norge har en dobbeltrolle i oljesammenheng?
 9. Hvorfor er OPECs markedsmakt blitt svekket i seinere år?
 10. Hvordan har produksjon av skiferolje (og -gass) påvirket oljemarkedet og oljeprisen?
 11. Hvordan kan verdenskriser påvirke oljeprisen? Og omvendt: Hvordan kan sterk oljeprisøkning bidra til å utløse kriser?
 12. Gjør greie for teknologisk innovasjon både på tilbuds- og etterspørselssiden av oljeproduksjon i seinere år.
 13. Gjør greie for både økonomisk og politisk påvirkning av oljeprisen.
 14. Diskuter påstanden «Minst to tredeler av de kjente oljereservene i verden må forbli i bakken».
 15. Hvordan kan størrelsen på lagerbeholdning innvirke på oljeprisen?
 16. Diskuter hvorfor OPEC har interesse av at «prisen på olje ikke blir for høy».
 17. Diskuter hva det er som kan gjøre utvinnbare oljereserver mer verdt.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål