Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 15 2016

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 15 2016

Kina og fotball: Det lange sparket framover

08 september 2016

På 1700-tallet var Kina en stormakt – målt både etter folketall og kulturell og økonomisk tyngde. Industrialiseringen i Europa og den påfølgende koloniseringen bidro til Kinas «tapte århundre» mellom ca. 1850 og ca. 1950. I dag har Kina 1,35 milliarder innbyggere og har siden 1980-tallet hatt en formidabel økonomisk vekst. Kina utgjør nå verdens nest største økonomi målt etter bruttonasjonalprodukt. Det gir det kommunistiske Kina global politisk og økonomisk makt. Kinesiske styresmakter prøver nå å ta med seg denne stormaktstatusen inn på fotballbanen. Selvtilliten er på topp, og det satses enorme summer på å oppnå gode resultater på fotballbanen.

Oppgaver

 1. Hva i kinesisk historie henspiller artikkeltittelen på – «Det lange sparket»?
 2. Hvordan er mye av den fotballutviklingen artikkelen beskriver også et eksempel på globalisering?
 3. Gjør greie for på hvilken måte Kina har fått større tyngde i det internasjonale samfunnet enn tidligere.
 4. Hva har den nasjonale kinesiske fotballen lenge vært herjet av? Og hvordan søker kinesiske styresmakter å bringe kinesisk fotball ut av dette uføret?
 5. Ta utgangspunkt i denne setningen fra artikkelen: «Mange kinesere – både regimetro og regimemotstandere – følte seg tråkket på og samlet seg derfor mot kritikken utenfra.» Diskuter hvilke mekanismer det er som kan få et folk til å samle seg i situasjoner som den artikkelen omtaler.
 6. Diskuter hvorfor kinesere i seinere tid har gått så sterkt inn i internasjonal fotball.
 7. Gjør greie for mål og virkemidler i den kinesiske strategien for å få mer makt i fotballverdenen.
 8. Diskuter forskjellen mellom sunn patriotisme og usunn nasjonalisme.
 9. Diskuter hvor gunstig det er med megarike folk til å styre fotballutviklingen, både i Kina og andre steder.
 10. Beskriv Kinas holdning til omverdenen i dag sammenliknet med den som rådet i tiårene rundt år 1800 under Qing-dynastiet. Bruk medier.
 11. Gjør greie for hvordan Kina og Qatar bruker fotball til å fremme henholdsvis omdømme, økonomiske mål og sikkerhetspolitiske mål.
 12. Drøft påstanden «Det er liten forskjell mellom den kinesiske fotballsatsingen og den norske skisatsingen.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål