Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 5 2016

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med TTIP, ikke-tollmessige handelshindringer, varestandard og frihandel?
 2. Hva menes med å ta patent på (patentere) en oppfinnelse?
 3. WTO har de siste tiårene bidratt mye til en åpnere verdenshandel. Men er det fullstendig frihandel mellom medlemslandene i WTO?
 4. Gjør greie for sentrale virkninger av økt frihandel og konsekvenser for ulike land og grupper.
 5. Hva vil det si at en vare som det er tillatt å selge i ett EU-land, kan selges i alle?
 6. Hvordan vil en TTIP-avtale kunne virke handelsvridende for tredjeland?
 7. For hvilken av de to varegruppene jordbruksvarer og industrivarer er tollsatsene gjennomgående høyest?
 8. Hvor mye vil de gjennomsnittlige tollsatsene i EU og i USA i bli redusert dersom TTIP blir virkelighet?
 9. Gjør greie for hvordan en stat kan favorisere nasjonale ivirksomheter.
 10. Diskuter hvorfor mange både i Europa og i USA er engstelige for at en TTIP skal føre til et svakere vern av forbrukerne. Bruk også medier
 11. Diskuter problemstillingen «Lands rett til å vedta politiske endringer må veie tyngre enn investorbeskyttelse».
 12. Gruppearbeid: I smågrupper: Bruk internett til å finne eksempler på investorbeskyttelse: Svenske Vattenfall vs Tyskland, Phillip Morris vs Uruguay og Australia eller andre investor-stat-tvister.  Skriv maks 10 linje på hva striden i deres sak  går ut på - legg så fram for de andre gruppene.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål