Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 14 2017

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 14 2017

500 år siden Luther

03 september 2017

Den 31. oktober 1517 (nå: reformasjonsdagen) ble det skrevet verdenshistorie i småbyen Wittenberg, sørvest for Berlin. Om det var Martin Luther selv eller en av hans medarbeidere som hengte opp de berømte 95 tesene på kirkedøra, strides de lærde. Men de var forfattet av den opprørske munken. Hans kritikk av pavekirken ble en brannfakkel som etter hvert splittet det kristne Europa i hovedretningene protestanter og katolikker. Splittelsen utløste blodige religionskriger.

Oppgaver

 1. Hva menes med reformasjonen og protestantismen?
 2. Hva menes med skjærsilden, avlatshandelen og sølibat?
 3. Hva var inkvisisjonen?
 4. Hva var motreformasjonen?
 5. Hvem var disse personene og hvilken betydning hadde de for Luther: Johannes von Staupitz, Fredrik den vise, Johann Tetzel, Thomas Müntzer, Karl 5 og Katharina von Bora?
 6. Gjør greie for hvordan Luthers lære skilte seg fra den katolske.
 7. Gjør greie for Luthers anti-semittisme, kvinnesyn  og hans syn på samfunnsendring. Bruk også nett.
 8. På hvilken måte er disse Luther-byene viktige for Luther og hans lære: Eisleben, Erfurt, Wittenberg, Eisenach, Augsburg, Worms og Speyer?
 9. Ordet nåde (forenklet sagt: Guds tilgivelse) er hovedtema for reformasjonsmarkeringen i 2017. Det var sentralt både for Luther og for luthersk kristendomsforståelse. Diskuter hva denne vektleggingen vil si. Bruk internett.
 10. Gjør greie for noen religionskriger som fulgte med reformasjonen.
 11. Hvordan kom reformasjonen til å styrke den verdslige makten (fyrste, konge) i protestantiske områder?
 12. Diskuter påstanden «Fyrster sluttet seg til reformasjonen som ledd i en kamp om makt og ressurser.»
 13. Diskuter hvordan Luther bidro til å frigjøre mennesker.
 14. Diskuter påstanden «Frelse kan kjøpes for penger.»
 15. Diskuter påstanden «Reformasjonen er viktig også for vår tid.»
 16. Diskuter hvordan reformasjonen har bidratt til framvekst av menneskerettigheter, demokratiske styreformer og medborgerskap i vår tid.
 17. Diskuter eventuelle likheter og ulikheter mellom  reformasjonsstriden og religiøse motsetninger i vår tid.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Den norske kirkes nettsted for reformasjonsjubileet

NRK.no med videoen Trenger verden en ny Martin Luther (Olavsfestdagene i 2017)

NRK.no med bildebrevet (video) 500 år med Luther

NRK.no/skole om gjennomføringen av reformasjonen i Norge og kamp om både kirkemakt og politikk

NRK.no/skole Katolsk prest i Norge forteller om forskjeller på en katolsk og protestantisk gudstjeneste i dag

Relaterte kompetansemål