Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 20 2017

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 20 2017

Utfordringar etter krig

14 november 2017

Å hindre krig, skape fred og å handtere etterdønningane etter krig og valdeleg konflikt er nokre av dei mest sentrale utfordringane i vår tid. Historia viser at måten vi avsluttar ein krig på, har stor innverknad på om krigen blir følgd av berekraftig fred eller av ny krig. Forsking har vist at omkring 50 prosent av alle konfliktar blussar opp att innan 10 år etter at ei fredsavtale er signert. Sjølv om ein internasjonal intervensjon kan gi midlertidig stabilitet, så spelar internasjonale aktørar likevel ei avgrensa rolle – freden må støttas lokalt for å bli berekraftig.

Les artikkelen:

Spørsmål til artikkelen

 1. Hvilke hovedtyper av krig skiller vi mellom? Hva kjennetegner de to ulike typene krig?
 2. Når ble FN opprettet, og hva var hovedformålet med opprettelsen?
 3. Hva er fredsbygging?
 4. Hvilken rolle spiller utfallet av krigen for hvor sannsynlig det er for at krigen blusser opp igjen?
 5. Hvilke tre hovedfaktorer bruker man i vurderingen av om en fredsprosess lykkes eller ikke?
 6. Hva er de tre spørsmålene bak det vi kaller fredsbyggingstriangelet?
 7. Hva ligger i begrepet "motstandskraft" i fredsbyggingssammenheng?
 8. Hvilke typer organer og aktører jobber med å hundre krig i dag? Nevn eksempler.
 9. Hvordan kan fredsbevaring bidra til en vellykket fredsprosess?
 10. Diskuter: Hva kan være årsaker til at det er så vanskelig å få slutt på en borgekrig - og hva kan være årsaker til at disse krigene så ofte blusser opp igjen?
 11. Diskuter: Hva er den viktigste faktoren for bærekraftig fred? Drøft hva som kan være grunner til at nettopp denne faktoren er så viktig?

Lenkeforslag til denne artikkelen:

Relaterte kompetansemål