Arbeidsoppgaver til HHD nr. 4 2020

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 4 2020

Mer fred med kvinner

18 mars 2020

Når det bare sitter menn rundt forhandlingsbordet etter en krig, blir fredsavtalen skjørere. Likevel er det ikke alltid vilje til å la kvinnene delta, verken i fredsforhandlinger eller fredsoperasjoner.

Spørsmål til artikkelen

  1. FN vektlegger to hovedgrunner til at kvinners deltakelse i fredsarbeid er viktig. Hvilke to hovedgrunner er dette?
  2. Forklar forskjellen på fredsoperasjoner og fredsforhandlinger. Hvorfor er det viktig at kvinner deltar og har innflytelse i hver av disse?
  3. Hvilke forhold kan hindre kvinner fra å delta i fredsoperasjoner?
  4. FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 slår fast at kvinner og menn rammes av konflikt på ulikt hvis. Hvordan rammes kvinner annerledes enn menn?
  5. Hva menes med at voldtekt blir brukt som våpen i krig?
  6. Inkluderende fredsprosesser som tar hensyn til hele befolkningen, er mest effektive i å hindre nye konflikter. Hva da med barn og unge? Skriv ned tre forslag til hvordan ungdom kan bidra i fredsprosesser.
  7. Se for deg at du deltar fredsforhandlinger i Afghanistan. Skriv utkast til en selvvalgt del av fredsavtalen som sikrer likestilling og lik deltakelse i samfunnet. Gå deretter sammen i grupper og diskuter hva dere har lagt vekt på.

Oppgaver

Relaterte kompetansemål