Hopp til innhold

Arbeidsoppgåver og lenkjeforslag til HHD nr 15, 2021

title

Arbeidsoppgåver og lenkjeforslag til HHD nr 15, 2021

short_description

Verdas auge er retta mot verdsleiarane på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. Det som skjer der, er ingen leik.

related_quiz

questions

  1. Kva er ein FN-konvensjon?
  2. Forklar korleis klimatoppmøtet heng saman med klimakonvensjonen?
  3. Kvifor er klimatoppmøtet i Glasgow så viktig for framtida di?
  4. Kvifor er Parisavtalen så viktig?
  5. Hva er forskjellen på om verda blir varma opp 1,5 grader kontra 2 grader over førindustrielt nivå?
  6. I eit demokrati har du rett til å være med på å medverke. Skriv ein kronikk om at verdsleiarane må ta klimaendringane på alvor og gjennomføre tilstrekkelege tiltak for å nå 1,5- eller 2-gradersmålet.
  7. Sjekk NRK-oversikta over korleis din hjemkommune blir påvirka av klimaendringane. Skriv eit essay om tilværa til ein innbygger i byen din i år 2100. Fokuser på tilpasning til klimaendringane.

tasks

Tidligare HHD-artiklar

Vidare fordjupning

tags

definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet, finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere, gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda, gjøre rede for årsaker til og vurdere konsekvenser av flyttestrømmer internasjonalt, gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer, gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder, sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet, drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid, beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder, drøfte sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og miljøproblemer, diskutere ulike oppfatninger av begrepet bærekraftig utvikling, gjøre rede for direkte eller indirekte inngrep i markedet for å forebygge miljøskader og hindre overforbruk av ressurser

tags_migration